دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر اباذر اسمعلی عوری - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک esmaliouriuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل دکتر اباذر اسمعلی عوری
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تهران
اطلاعات شغلی
محل خدمت مرتع ،آبخیزداری
درجه علمی
دانشیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 09144538623
دورنگار 04533580368
نشانی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده‌ی کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مرتع و آبخیزداری
کدپستی 5619911367
صندوق پستی 179
شهر Adrabil
کشور Iran
توصیف مختصر
متولد سال 1355 روستای عور شهرستان مشگين‌شهر واقع در استان اردبيل می‌باشد. تحصیلات تا چهارم ابتدایی در روستای محـل تولـد بـوده و ادامـه تـا اخذ دیپلم در شهرستان مشگين‌شهر به انجام رسيده است. سال 1374 وارد دانشگاه گرگان در رشـته‌ی تکنولـوژی مرتـع و آبخـيزداری شـده، در ســال 1376 در مقطع کارشناسی ناپيوسته‌ی رشته‌ی مهندسی مرتع و آبخيزداری دانشگاه یزد پذیرفته شده، در سال 1379 پس از قبولـی در مقطـع کارشناسی ارشـد بـا رتبه‌ی اول در رشته‌ی آبخيزداری وارد دانشگاه تهران شده و دوره‌ی دکتری را نيز در ادامه‌ی همان رشته در دانشگاه تهران ادامه داده و در تير ماه 1386 تحصيلات دکتری را در رشته‌ی علوم و مهندسی آبخيزداری به اتمام رسانيده و عضو هيأت علمی دانشگاه محقق اردبيلی شده است. از سـال 1381 پس از اخذ بورسيه‌ی دانشگاه محقق اردبيلی مشغول تدریس و تحقیق می‌باشد.
سوابق تحصیلی

  - دكترا، دانشگاه تهران در رشتهي علوم و مهندسی آبخيز

  - کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران در رشتهي مهندسی منابع طبيعی- آبخيزداری

  - کارشناسی، دانشگاه یزد در رشته‌ي مهندسی منابع طبيعی- مرتع و آبخيزداری

  - كارداني، دانشگاه گرگان در رشتهي تكنولوژي مرتع و آبخيزداري

 

آشنایی با زبان

سطح 3 Good، آزمون زبان انگليسي توليمو

سوابق شغلی

- عضو هيأت علمي دانشگاه محقق اردبيلي از سال 1386

علایق تحقیقاتی

مدل‌سازی و برآورد فرسایش خاک و توليد رسوب

فرسایندگی باران و فرسایشپذیری خاک

پهنهبندی خطر فرسایش و حرکتهای تودهای

کنترل فرسایش و تثبيت حرکتهای تودهای

مهندسی آبخيز و مدیریت آبخيزها

استحصال آب

دوره‌های تدریس شده

- تدریس مقطع کاردانی؛

ردیف

نام

درس

تعداد

واحد

رشته‌(های)

تحصیلی

دانشگاه(ها)

دانشکده(ها)

تعداد

 نیم‌سال

نیم‌سال(‌ها)

1

حفاظت آب و خاک

2

تکنولوژی مرتع و آبخیزداری/

تکنولوژی آبیاری

محقق اردبیلی

کشاورزی/ کشاورزی مغان

3

861، 871 و 872

2

هیدرولوژی مقدماتی

2

تکنولوژی

مرتع و آبخیزداری

محقق اردبیلی

کشاورزی

2

861 و 871

3

اصول مدیریت آب و خاک

2

تکنولوژی

مرتع و آبخیزداری

محقق اردبیلی

کشاورزی

2

862 و 872

4

اصول آبخیزداری در

مناطق نیمه‌خشک

2

تکنولوژی

مرتع و آبخیزداری

محقق اردبیلی

کشاورزی

2

862 و 872

- تدریس مقطع کارشناسی؛

ردیف

نام

درس

تعداد

واحد

رشته‌(های)

تحصیلی

دانشگاه(ها)

دانشکده(ها)

تعداد

نیم‌سال

نیم‌سال(‌ها)

1

فرسایش و حفاظت خاک/ حفاظت آب و خاک/ حفاظت خاک و آب

3

مهندسی

خاکشناسی/علوم خاک/ مرتع و آبخیزداری

محقق اردبیلی

کشاورزی/ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی/ کشاورزی و منابع طبیعی

17

812، 821، 822، 832، 852، 861، 871، 872، 881، 891، 892، 902(2 مورد)، 912، 931، 941 و 951

2

ارزیابی خاک‌ها و اراضی/

ارزیابی اراضی/ ارزیابی قابلیت اراضی

3 و 2

مهندسی

خاکشناسی/ علوم خاک/ مرتع و آبخیزداری

محقق اردبیلی

کشاورزی/ کشاورزی و منابع طبیعی

8

821، 831، 832، 861، 871، 882، 942 و 952

3

زمین‌شناسی

3

مهندسی

خاکشناسی

محقق اردبیلی

کشاورزی

1

841

4

آبخیزداری

2 و 3

مهندسی خاکشناسی/  جغرافیای طبیعی/ مرتع و آبخیزداری

محقق اردبیلی

کشاورزی/ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی/ ادبیات و علوم انسانی/ کشاورزی و منابع طبیعی

15

841، 842، 861، 862، 872، 881(2 مورد)، 882، 891(2 مورد)، 901، 922، 932، 942 و 952

5

ارزیابی محیط‌زیست

2

مهندسی

خاکشناسی

محقق اردبیلی

کشاورزی

1

851

6

هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی

2

بهداشت محیط

علوم پزشکی اردبیل

4

891، 901، 911 و 921

7

جمع‌آوری آب در مناطق

خشک و نیمه‌خشک

2

مرتع و آبخیزداری

محقق اردبیلی

فناوری کشاورزی

و منابع طبیعی

3

902، 912 و 931

8

مبانی مدیریت و سیستم‌ها

2

مرتع و آبخیزداری

محقق اردبیلی

کشاورزی

و منابع طبیعی

2

942 و 952

9

کاربرد GIS در منابع طبیعی

2

مرتع و آبخیزداری

محقق اردبیلی

کشاورزی

و منابع طبیعی

1

951

10

عکس‌های هوایی

3

فضای سبز

محقق اردبیلی

کشاورزی

و منابع طبیعی

1

951

- تدریس مقطع کارشناسی ارشد؛

ردیف

نام

درس

تعداد

واحد

رشته‌(های)

تحصیلی

دانشگاه

دانشکده(ها)

تعداد

نیم‌سال

نیم‌سال(‌ها)

1

حفاظت خاک پیشرفته

3

علوم

خاک

محقق اردبیلی

فناوری کشاورزی

و منابع طبیعی

9

862، 871، 891، 892، 901، 911، 921، 931 و 941

2

سیستم اطلاعات جغرافیایی/ سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

2

علوم خاک/ مرتعداری/ آبخیزداری

محقق اردبیلی

کشاورزی/ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی/ کشاورزی و منابع طبیعی

7

872، 881، 892(2 مورد)، 902، 912 و 952

3

هیدرولوژی مرتع

2

مرتعداری

محقق اردبیلی

کشاورزی

1

882

4

مدل‌های فرسایش و رسوب

2

آبخیزداری

محقق اردبیلی

کشاورزی

و منابع طبیعی

7

891، 901، 911، 921، 931، 941 و 951

5

مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز

3

آبخیزداری

محقق اردبیلی

کشاورزی

و منابع طبیعی

7

892، 902، 912، 922، 932، 942 و 952

6

برف و بهمن

3

آبخیزداری

محقق اردبیلی

فناوری کشاورزی

و منابع طبیعی

6

901، 911، 921، 931، 941 و 951

7

مدل‌سازی مدیریت آب و خاک در ساج

2

GIS و RS

محقق اردبیلی

ادبیات و علوم انسانی

1

912

- تدریس مقطع دکتری؛

ردیف

نام

درس

تعداد

واحد

رشته‌ی

تحصیلی

دانشگاه

دانشکده(ها)

تعداد

نیم‌سال

نیم‌سال(‌ها)

1

مبارزه‌ی بیولوژیک با فرسایش

2

علوم

مرتع

محقق اردبیلی

فناوری کشاورزی و منابع طبیعی/ کشاورزی و منابع طبیعی

5

911، 921، 931، 941 و 951

2

آنالیز سیستم‌ها در مدیریت حوزه‌های آبخیز

2

علوم

مرتع

محقق اردبیلی

فناوری کشاورزی و منابع طبیعی/ کشاورزی و منابع طبیعی

5

912، 922، 932، 942 و 952

 
- راهنمایی پروژه، کارآموزی، کارورزی و عملیات کشاورزی؛

ردیف

نام

درس

تعداد

واحد

رشته‌(های)

تحصیلی

مقطع

دانشگاه

دانشکده(ها)

تعداد

نیم‌سال

نیم‌سال(‌ها)/ تعداد دانشجو

1

پروژه

2 و 4

مهندسی

خاکشناسی/ مرتع و آبخیزداری

کارشناسی

محقق اردبیلی

کشاورزی/ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی/ کشاورزی و منابع طبیعی

12

831 (2 نفر)، 832 (6 نفر)، 872 (6 نفر)، 881 (6 نفر)، 882 (9 نفر)، 901 (3 نفر)، 911 (4 نفر)، 921 (4 نفر)، 922 (5 نفر)، 932 (5 نفر)، 942 (4 نفر) و 952 (2 نفر)

2

عملیات کشاورزی

1

مهندسی

خاکشناسی

کارشناسی

محقق اردبیلی

کشاورزی

2

842 (5 نفر) و 852 (5 نفر)

3

کارآموزی

5

مرتع و آبخیزداری

کاردانی

محقق اردبیلی

کشاورزی

2

861 (5 نفر) و 871 (5 نفر)

4

کارورزی

1

مرتع و آبخیزداری

کارشناسی

محقق اردبیلی

کشاورزی

و منابع طبیعی

6

902 (5 نفر)، 912 (2 نفر)، 922 (9 نفر)، 932 (5 نفر)، 942 (4) و 952 (2 نفر)

- راهنمایی سمینار و موضوع ویژه، کارشناسی ارشد و دکتری؛

ردیف

نام

درس

تعداد

واحد

رشته‌(های)

تحصیلی

مقاطع

دانشگاه

دانشکده(ها)

تعداد

نیم‌سال

نیم‌سال(‌ها)/ تعداد دانشجو

1

سمینار

1

مرتعداری/ آبخیزداری/ علوم مرتع

کارشناسی ارشد/ دکتری

محقق اردبیلی

کشاورزی/ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی/ کشاورزی و منابع طبیعی

9

882 (2 نفر)، 892 (4 نفر)، 902 (3 نفر)، 912 (1 نفر دکتری + 3 نفر ارشد)، 922 (5 نفر)، 932 (6 نفر)، 942 (4 نفر) و 952 (4 نفر)

2

موضوع ویژه

1

آبخیزداری

کارشناسی ارشد

محقق اردبیلی

کشاورزی

و منابع طبیعی

3

932 (3 نفر)، 951 (8 نفر) و 952 (4 نفر)

کارگاه‌های تدریس شده

  1- دوره‌های متعدد آموزشی GIS (نرم افزارهاي ArcGIS, IDRISI, ILWIS) و GPS.

مشارکت در کارگاه‌ها

ردیف

عنوان کارگاه

تعداد

ساعات

مرجع برگزار کننده

1

آشنایی با شیوه­های ارزیابی درونی گروه­های آموزشی

4

ریاست دانشگاه

2

آموزش و شاگردپروری

4

معاونت فرهنگی دانشگاه

3

كارگاه آموزشي و پژوهشي ويژه‌ي اعضاي هيأت علمي دانشگاه

8

معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه

4

كاربرد مهارت جرأت مندي در تعامل با همكاران

4

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

5

انديشه‌ي سياسي اسلامي و مبانی انقلاب اسلامی

16

نهاد نمايندگي و هم‌انديشي دانشگاه

6

ارزيابي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي

-

معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

7

تعلیم و تربیت اسلامی

16

دفتر هم‌انديشي دانشگاه

8

معرفت‌شناسی اسلامی

16

دفتر هم‌انديشي دانشگاه

9

سبک زندگی اسلامی در نهج‌البلاغه: مرزبانی، حریم‌داری و پرواپیشگی

4

معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

10

جایگاه صنعت هسته‌ای در ایران

4

معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه

11

اخلاق کارگزاران در نهج‌البلاغه

4

معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

12

گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر بیمه و تأمین اجتماعی

4

معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

13

همکاری در برگزاری دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست

100

معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه

14

اخلاق حرفه‌ای (ضیافت اندیشه‌ی اساتید_ مشهد)

16

نهاد نمايندگي و هم‌انديشي دانشگاه

طرح‌های تحقیقاتی

ردیف

عنوان فعالیت

شماره و تاريخ

تاریخ انجام

اسامی همکاران

شروع

پایان

1

بررسی و ارائه‌ی مدل منطقه‌ای تولید رسوب معلق با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری چند‌متغیره‌ی عوامل زمین‌محیطی در مناطق مرکزی استان اردبیل

16515

28/11/86

10/11/86

23/11/87

اباذر اسمعلی- اردوان قربانی

2

پژوهشی در مورفوتکتونیک و مورفودینامیک حوضه‌ی آبخیز باسمنج­چای با تأکید بر فرسایش خاک و رسوبدهی

1493

9/2/87

31/1/87

31/10/87

موسی عابدینی- اباذر اسمعلی

3

تهیه‌ی نقشه‌های فرسایندگی باران و طبقه‌بندی مناطق با شدت‌های مختلف فرسایندگی در استان اردبیل

6051

25/4/87

29/3/87

1/5/88

اباذر اسمعلی- موسی عابدینی - حسین سعادتی

4

مدلسازی تغییرات کاربری اراضی منطقه‌ی اردبیل با استفاده از مدل CLUE-S

12070

23/11/87

13/11/87

1388

فریدون بابایی- اباذر اسمعلی

5

ارزیابی خطر فرسايش آبی و تعيين تغيير‌پذيري فصلي آن با استفاده از مدل تصمیم‌گیری درختی در حوزه‌ی آبخیز برزندچای، اردبیل

83

18/1/88

1/1/88

20/4/89

اباذر اسمعلی- فریدون بابایی اقدم- عطاالله کاویان

6

ارزیابی مناسب­ترین شاخص­های سنجش از دور در ارزیابی پوشش‌گیاهی منطقه‌ی خلخال

2350

14/5/88

8/4/88

اسفند 89

اردوان قربانی- امیر میرزایی موسی­وند- اباذر اسمعلی

7

ارزیابی درونی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

1163/د

19/4/90

19/4/90

15/11/90

اباذر اسمعلی- مهدی روحانی- معراج شرری- غلامرضا احمدزاده

8

مقایسه‌ی مدل‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی جهت برآورد رواناب در مقیاس‌های زمانی مختلف

1904

20/12/90

05/10/90

05/04/92

اباذر اسمعلی- محمدرضا میرزایی- مجید خزایی

9

طراحی و ساخت دستگاه شبیه‌سازی باران

341/ف/م

25/08/92

10/08/92

05/08/94

مجید رئوف- اباذر اسمعلی- رسول سلطانی

10

امکان‌یابی برای احداث سدهای زیرزمینی در حوزه‌ی آبخیز ایستگاه هیدرومتری دوست‌بیگلو در استان اردبیل

759

07/04/1394

20/01/1394

20/01/1395

اباذر اسمعلی- محمد گلشن- کیوان خرمی

دانشجویان تحت راهنمایی

- راهنمایی پایان‌نامه در دانشگاه محقق اردبیلی

ردیف

عنوان پایان‌نامه/ رساله

مقطع و رشته‌

تاریخ  دفاع

نام دانشجو

دانشگاه

محل  تحصيل

اسامي اساتید راهنما

اسامي اساتید مشاور

۱

ارزيابي کمّي عوامل کنترل کننده‌ی شدت فرسايش آبي در حوزه‌ی آبخيز خلخال، استان اردبيل

کارشناسی ارشد علوم خاک

20/11/89

سجاد امیریان

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

شکراله اصغری- علی اصغری

2

مکان­يابي عرصه­هاي مناسب استحصال آب باران با استفاده از الگوي سطح منبع متغير و سيستم اطلاعات جغرافيايي در مراتع حوزه‌ی آبخيز سمبورچاي، استان اردبيل

کارشناسی ارشد مرتعداری

16/6/90

کمیل خورشیدی میانایی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی- اردوان قربانی

-

3

ارزيابي تأثير تغييرات محيطي نظير اقليم و توپوگرافي بر الگوي پراکنش مکاني دو گونه­ي مرتعي  Dactylis glomerata L و Thymus kotschyanus Boiss and Hohen. در منطقه­ي خلخال و کوثر، استان اردبيل

کارشناسی ارشد مرتعداری

03/07/90

زهره­سادات قاسمی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی- اردوان قربانی

میکائیل بدرزاده

4

تغییرپذیری مکانی رواناب و فرسایش خاک و ارتباط آنها با پوشش‌گیاهی و خصوصیات خاک (مطالعه‌ی موردی: مراتع شهرستان نور)

کارشناسی ارشد مرتعداری

05/11/90

حسین کاویان­پور

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی- زینب جعفریان

عطاالله کاویان

5

بررسي تغييرات مكاني برخي عوامل حاصلخيزي خاك با استفاده از GIS و زمين­آمار در دشت اردبیل

کارشناسی ارشد علوم خاک

17/11/90

زهرا لطفی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

کاظم هاشمی­مجد- نصرت‌الله نجفی

۶

ارزیابی سیل‌خیزی با استفاده از مدل ریاضی HEC-HMS، تحلیل‌های آماری و GIS در حوزه‌ی آبخیز آتشگاه استان اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

05/06/91

علی جنابی نمین

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

حسین سعادتی

۷

ارزیابی کمّی شدت فرسایش و رسوب از طریق توسعه‌ی مدل EPM، حوزه‌ی آبخیز خیاوچای، اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

02/07/91

بهنام سعیدی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

موسی عابدینی

۸

بررسي و برآورد ميزان رواناب توليدي شهر اردبيل به منظور مديريت، كنترل و استفاده‌ی بهينه از آب استحصال شده

کارشناسی ارشد آبخیزداری

12/10/91

مهدی اصلانی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

فریدون بابایی

۹

بررسی تغییرات مکانی برخی خصوصیات شیمیایی خاک و ارتباط آن با شددت فرسایش آبی در حوزه­ی آبخیز قوشه‌چای با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و زمین­آمار

کارشناسی ارشد علوم خاک

08/04/92

آرش میکاییلی

محقق اردبیلی

اسماعیل گلی- اباذر اسمعلی

-

۱۰

کاربرد مدل SWAT در تخمین رواناب و رسوب ماهانه در حوزه­ی آبخیز قره­سو اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

06/06/92

فواد ناصرآبادی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

حسین اکبری- رخساره رستمیان

۱۱

تعیین روند تغييرات رسوب معلق حوزه‌های منتخب در چند دهه‌ی اخیر

کارشناسی ارشد آبخیزداری

30/06/92

کلثوم صدارتی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی- محمود عرب‌خدری

-

۱۲

بررسی نقش خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مرفولوژیکی اراضی مارنی در توسعه‌ی بدلندهای حوزه‌ی آبخیز کوثر

کارشناسی ارشد آبخیزداری

01/07/92

محمد خوشبختی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی- اسماعیل گلی

غلامرضا احمدزاده

۱۳

مقایسه‌ی تغییرات مکانی پارامترهای کیفیت فیزیکی خاک در اراضی جنگلی، کشت‌خورده و مرتعی استان اردبیل

کارشناسی ارشد علوم خاک

02/07/92

ثریا دیزجقربانی

محقق اردبیلی

شکراله اصغری- اباذر اسمعلی

حسن اصولی

۱۴

بررسي تغييرات مكاني برخی خصوصیات خاك و ارتباط آن با شدت فرسایش آبی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و زمین‌آمار در حوزه‌ی آبخیز قوری‌چای، جنوب اردبیل

کارشناسی ارشد علوم خاک

08/07/92

رسول ندایی کلانتر

محقق اردبیلی

شکراله اصغری- اباذر اسمعلی

-

۱۵

ارزیابی کارایی توسعه‌ی مدل MPSIAC در برآورد کمّی شدت فرسایش آبی در حوزه‌ی آبخیز سعدل، آذربایجان غربی

کارشناسی ارشد آبخیزداری

08/06/93

یدالله میرزایی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

عقیل مددی

۱۶

بررسی امکان برآورد فرسایش کناررودخانه‌ای در بازه‌ی پل‌الماس- گیلانده رودخانه‌ی بالخلوچای اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

05/07/93

آرزو اسحق‌زاده

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

شکراله اصغری- امیرحمزه محمدی

۱۷

ارزیابی اثرات اقدامات آبخیزداری انجام شده در حوزه‌ی آبخیز سیاه‌پوش اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

09/07/93

مهسا حبیب‌زاده

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

اردوان قربانی

۱۸

بررسی روابط بین تولید رواناب و فرسایش خاک با پوشش‌گیاهی و خصوصیات خاک از طریق زمین‌آمار: مطالعه‌ی موردی مراتع گرمی

کارشناسی ارشد علوم خاک

07/۱۰/۹۳

سجاد عبدی

محقق اردبیلی

شکراله اصغری- اباذر اسمعلی

مجید رئوف

۱۹

اندازه‌گیری رواناب و رسوب و ارزیابی نتایج حاصل از باران‌سازها در تیمارهای مختلف کرت‌های طبیعی

کارشناسی ارشد آبخیزداری

19/11/۹۳

رسول سلطانی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

مجید رئوف

20

تعیین اولویت مکانی عملیات کنترل سیل و فرسایش با استفاده از منطق فازی ‏‏(مطالعه‌ی موردی: حوزه‌ی آبخیز نمین)‏

کارشناسی ارشد آبخیزداری

28/06/94

شبنم زارعیان

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی- غلامرضا احمدزاده

ترحم مصری

21

ارزیابی کارائی نسخه‌های مختلف مدل جهانی فرسایش خاک در برآورد فرسایش و تولید رسوب با ‏استفاده از نرم‌افزار ‏ILWIS‏ (مطالعه‌ی موردی: حوزه‌ی آبخیز پیله‌رود اردبيل)‏

کارشناسی ارشد آبخیزداری

29/06/94

فاطمه قلی‌نیا

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی- شکراله اصغری

موسی عابدینی- میکائیل بدرزاده

22

کنترل و مدیریت رواناب‌های ناشی از بارش شهر اردبیل با رویکرد توسعه‌ی شهری

کارشناسی ارشد آبخیزداری

29/06/94

ربابه کفیلی‌فرد

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

حسین نظم‌فر- علی رسولزاده

23

تعیین زمان واقعی وقوع سیل از طریق مدل هیدرولوژیکی بارش- رواناب با استفاده از مدل ‏HEC-HMS‏ در حوزه‌ی آبخیز نمین

کارشناسی ارشد آبخیزداری

29/06/94

سوری محمودی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی- مجید رئوف

سجاد میرزایی

24

بررسي كارايي مدل‌هاي ‏WEPP‏ و ‏WETSPA‏ در برآورد رواناب، فرسايش و رسوب ‏‏(مطالعه‌ی موردي: حوزه‌ي آبخيز خياوچاي، اردبیل)‏

کارشناسی ارشد آبخیزداری

20/11/94

مریم باقری

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

موسی عابدینی- شکراله اصغری

25

شبيه‌سازي جریان سیل و تحلیل ارتباط سنجه‌های سیمای سرزمین و مولفه‌های هیدروگراف (مطالعه موردي: حوزه آبخیز عموقین)

کارشناسی ارشد آبخیزداری

05/11/95

شهناز میرزایی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی- رئوف مصطفی‌زاده

اردوان قربانی- سجاد میرزایی

26

ارزیابی روش‌های تفکیک جریان و تغییرات مکانی شاخص جریان پایه در تعدادی از رودخانه‌های اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

09/11/95

سونیا مهری

محقق اردبیلی

رئوف مصطفی‌زاده- اباذر اسمعلی

اردوان قربانی

27

ارزیابی و مقایسه روش‌های تبدیل بارش به رواناب در مدل WMS و شبیه‌سازی جریان سیل در آبخیز آغلاغان- چای اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

10/11/95

پریا ندیری

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی- رئوف مصطفی‌زاده

سجاد میرزایی- اردوان قربانی

28

تخلیل زمانی- مکانی سلامت رودخانه‌ها با استفاده از شاخص‌های هیدرولوژیک جریان در استان اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

10/11/95

سعید خروشی

محقق اردبیلی

رئوف مصطفی‌زاده- اباذر اسمعلی

مجید رئوف

29

مقایسه‌ی اثرات نوع استفاده از اراضی بر روی رواناب و تولید رسوب در منطقه فندقلوی استان اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

-

نقی مرادی‌کیا

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

شکراله اصغری

30

پیش‌بینی اثرات سناریوهای مدیریت پوشش‌گیاهی بر میزان فرسایش و بار رسوب با استفاده از مدل RUSLE در آبخیز روضه‌چای ارومیه

کارشناسی ارشد آبخیزداری

-

خدیجه حاجی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی- رئوف مصطفی‌زاده

حبیب نظرنژاد

31

ارزیابی اثرات هیدرولیکی تغییرات اقلیمی بر دبی روزانه جریان در حوزه آبخیز سد قشلاق- سنندج

کارشناسی ارشد آبخیزداری

-

وریا علیزاده

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

گلاله غفاری

32

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم روی خصوصیات هیدرولوژیکی جریان در حوزه آبخیز یامچی

کارشناسی ارشد آبخیزداری

-

مهدیه ارسی

محقق اردبیلی

امین کانونی- اباذر اسمعلی

آرمین عابدی

33

ارزيابي روش‌هاي مختلف مکان‌يابي و تعيين مناطق مناسب اجراي پروژه‌هاي ذخيره‌ي نزولات جوّي (مطالعه‌‌ي موردي: حوزه‌ي آبخيز زردتل، استان سمنان)

دکتری

علوم مرتع

-

فریبا شریفی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی- محمد جعفری

اردوان قربانی- آرش ملکیان

34

ارزیابی تغییرپذیری و رسوب ناشی از تغییرات اقلیمی در برخی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

-

نیر آقابیگی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

رئوف مصطفی‌زاده- محمد گلشن

35

تعیین اثرات فرسایش‌پذیری و پایداری خاکدانه‌ها بر تولید رواناب و رسوب در سازندهای مختلف زمین‌شناسی در حوزه آبخیز قره‌شیران اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

-

ابراهیم عسگری

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

رئوف مصطفی‌زاده- غلامرضا احمدزاده

36

شبیه‌سازی آبنمود با استفاده از مدل زمان- مساحت و ضریب رواناب کاربری‌های مختلف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز عموقین)

کارشناسی ارشد آبخیزداری

-

فاطمه برقی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

رئوف مصطفی‌زاده- اردوان قربانی

37

بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات سطح آب زیرزمینی و افت آبخوان در دشت اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

-

سینا ضیائی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

رئوف مصطفی‌زاده- اردوان قربانی

38

مکان‌یابی دیمزارهای مستعد احیاء و تأثیر پلیمر نانوسیلیکات و سایر تسهیل‌گرها بر استقرار چند گونه مرتعی

دکتری

علوم مرتع

-

معصومه عباسی خالکی

محقق اردبیلی

اردوان قربانی- اباذر اسمعلی

علی‌اکبر شکوهیان- علی‌اشرف جعفری

39

تأثیر ویژگی‌های خاک بر روی میزان رواناب و رسوب در سطح زیررده در دشت اردبیل

کارشناسی ارشد

علوم خاک

-

فاطمه آقاعلیزاده

محقق اردبیلی

آیدا عباسی- اباذر اسمعلی

-

40

تاثیر ویژگی‌های خاک بر میزان فرسایش در سطح زیررده‌ی خاک در دشت اردبیل

کارشناسی ارشد

علوم خاک

-

شهلا احمدی

محقق اردبیلی

آیدا عباسی- اباذر اسمعلی

-

دانشجویان تحت مشاوره

- مشاوره‌ی پایان‌نامه در دانشگاه محقق اردبیلی

ردیف

عنوان پایان‌نامه/ رساله

مقطع و رشته

تاریخ  دفاع

نام دانشجو

دانشگاه

محل  تحصيل

اسامي اساتید راهنما

اسامي اساتید مشاور

۱

بررسی ویژگی‌های هیدرولیکی جریان غیراشباع آب در بقایای بستر جنگل به روش معکوس

کارشناسی ارشد علوم خاک

05/12/88

مجید هماپور گورابجیری

محقق اردبیلی

علی رسول‌زاده

سید علی‌اکبر موسوی- اباذر اسمعلی

۲

بررسی مسایل هیدروژئومورفولوژیکی بالادست سد یامچی با تأکید بر عوامل فرسایش خاک و تولید رسوب

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

09/06/89

میرصادق فاضل دولت‌آباد

محقق اردبیلی

موسی عابدینی

اباذر اسمعلی

۳

ارزیابی و پهنه­بندی خطر زمین­لغزش با استفاده از مدل LIM (مطالعه‌ی موردی حوضه‌ی آبخیز گیوی‌چای اردبیل)

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

29/06/89

بهنام نوعی

محقق اردبیلی

عقیل مددی

اباذر اسمعلی

۴

تحليل مسائل مورفوتکتونيک و مورفوديناميک حوضه­ي آبخيز مشكين‌چاي با تأکيد بر سيستم‌هاي فرسايش و رسوبدهي با استفاده از  ArcGIS

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

19/6/90

شنو شبرنگ

محقق اردبیلی

موسی عابدینی

اباذر اسمعلی

5

ارزيابي عوامل مؤثر بر فرسایش خندقی و پهنه‌بندی خطر آب با استفاده از...

کارشناسی ارشد  جغرافیای طبیعی

29/06/91

نسرین حسین‌زاده

محقق اردبیلی

عقیل مددی

اباذر اسمعلی

6

مدل‌سازی فرسایش خاک و تولید رسوب با مدل­های WEPP و EPM در محیط GIS (مطالعه‌ی موردی: حوضه­ی آبخیز سولاچای- اردبیل)

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

12/06/92

سوسن طولابی

محقق اردبیلی

موسی عابدینی

اباذر اسمعلی

7

بررسی مسایل هیدروژئومورفولوژی در حوضه‌ی آبخیز لای‌چای با تأکید بر فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده از روش WEPP

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

13/06/92

مینا سلیمانی

محقق اردبیلی

عقیل مددی

اباذر اسمعلی

۸

تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی در توسعه‌ی فیزیکی حوضه‌ی آبخیز شهر ایذه با بهره‌مندی از مدل‌های چندمعیاره­ (MCDM)

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

20/06/92

معصومه موسوی

محقق اردبیلی

موسی عابدینی

اباذر اسمعلی- فاطمه مدنی

۹

بررسی رسوبدهی حوزه‌ی آبریز آلادیزگه با استفاده از مدل WEPP

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

30/07/92

عسگر جسارتی

محقق اردبیلی

فریبا اسفندیاری

عبدالرحیم فاضلی- اباذر اسمعلی

۱۰

برآورد تغذیه‌ی آب زیرزمینی با استفاده از مدل­های CRD و WTF  در دشت اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

28/11/92

حسین غفاری

محقق اردبیلی

علی رسولزاده

مجید رئوف-

 اباذر اسمعلی

۱۱

ارزیابی نقش فعالیت‌های نئوتکتونیک در حوضه‌ی آبخیز سد یامچی با استفاده از شاخص‌های ژئومرفیک و GIS

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

11/06/93

محمد پایدار

محقق اردبیلی

موسی عابدینی

اباذر اسمعلی

۱۲

مدل‌سازی فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه‌ی آبخیز رودخانه‌ی آق‌سو با استفاده از روش پسیاک اصلاح شده و سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

24/06/93

نرگس امانی

محقق اردبیلی

عقیل مددی

اباذر اسمعلی

۱۳

پهنه‌بندی احتمال خطر زمین‌لغزش‌های حوضه‌ی گیوی چای با استفاده از مدل ‏LIM

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

29/06/93

راحیل تمیمی

محقق اردبیلی

موسی عابدینی

اباذر اسمعلی- فاطمه مدنی

۱۴

بررسی اثرات مدیریت خاک بر رواناب و هدررفت خاک با استفاده از شبیه‌ساز باران در شرایط صحرایی

کارشناسی ارشد آبخیزداری

31/06/93

الناز آذرتاج

محقق اردبیلی

علی رسول‌زاده

علی اصغری-

 اباذر اسمعلی

۱۵

شبیه‌سازی بیلان آب و رسوب حوزه‌ی آبخیز اهرچای با استفاده از مدل SWAT و ArcGIS

کارشناسی ارشد آبخیزداری

19/11/۹۳

غلامرضا عطفی

محقق اردبیلی

مجید رئوف

اباذر اسمعلی- آیت سلحشور

16

برآورد رسوبدهی حوضه آبخیز عنبران با استفاده از WEPP

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

24/06/۹4

حسین دانشور گبلو

محقق اردبیلی

موسی عابدینی

اباذر اسمعلی

17

پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش در حوضه‌ی آبخیز نوران‌چای با استفاده از مدل ANP

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

31/06/۹4

فریبا آزادی

محقق اردبیلی

موسی عابدینی

اباذر اسمعلی

۱۸

بررسی تغییرات مکانی برخی خصوصیات فیزیکی خاک در اراضی مرتعی شرق سبلان

کارشناسی ارشد علوم خاک

29/06/95

مهدی سلیمی پرمهر

محقق اردبیلی

شکراله اصغری- ناصر دواتگر

عباس احمدی- اباذر اسمعلی

19

ﭘﻬﻨﻪ‌ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ ﺳﻴﻼب ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ زﻧﺠﺎﻧﺮود ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ANP و ArcGIS

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

29/06/95

رقیه فولادی

محقق اردبیلی

موسی عابدینی

غلامرضا احمدزاده- اباذر اسمعلی

20

الگوی تغییرات مکانی شاخص فقر آب در تعدادی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

04/11/95

رقیه آسیابی هیر

محقق اردبیلی

رئوف مصطفی‌زاده

اباذر اسمعلی

21

بررسی مسایل ﻫﻴﺪروژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ دره‌رود ﻣﻐﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑـﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳوب ﺑا استفاده از مدل WEPP

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

-

سید احد صفری

محقق اردبیلی

موسی عابدینی

اباذر اسمعلی- غلامرضا احمدزاده

22

اثرات مدیریت مزرعه بر تغییرات مکانی خصوصیات خاک در شمال غرب دریاچه ارومیه

کارشناسی ارشد علوم خاک

-

رباب رستمی

محقق اردبیلی

شکراله اصغری

اباذر اسمعلی- محمود شهابی

23

توزیع کربن آلی در اجزاء ذرات خاک، تحت شرایط تبدیل علفزار، بوته­زار و بوته­-علفزار به کاربری­ زراعی، در مراتع شهرستان ارومیه

دکتری

علوم مرتع

-

بهنام بهرامی

محقق اردبیلی

اردوان قربانی- محمد جعفری

اباذر اسمعلی- فریدون رضانژاد

24

تحلیل روند تغییرات زمانی و مکانی شاخص‌های فصلی‌بودن و تمرکز بارش ماهانه در استان گلستان

کارشناسی ارشد آبخیزداری

-

حمیده روشنی

محقق اردبیلی

رئوف مصطفی‌زاده

اباذر اسمعلی- محسن ذبیحی

25

ارزیابی فصلی‌بودن تغییرات بارندگی، دبی و رسوب ماهانه با استفاده از روش Circular Statistics در تعدادی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

-

فاطمه دادده

محقق اردبیلی

رئوف مصطفی‌زاده

اباذر اسمعلی- اردوان قربانی

26

مقایسه واکنش هیدرولوژيک تولید رواناب و رسوب با استفاده از شاخص Flashiness در تعدادی از حوضه‌های آبخیز استان اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

-

رقیه علیزاده

محقق اردبیلی

رئوف مصطفی‌زاده

اباذر اسمعلی- حسین اکبری مجدر

کتاب‌های منتشر شده

  1- اسمعلی، اباذر ، عبداللهی، خدایار. 1390. آبخیزداری و حفاظت خاک، چاپ دوم. انتشارات محقق اردبیلی، 575 ص.

مقالات چاپ شده
- مقالات علمی- پژوهشی؛
 1. احمدی، حسن؛ اسمعلی، اباذر؛ فیض­نیا، سادات؛ شریعت جعفری، محسن. 1382. پهنه‌بندي خطر حركت‌هاي توده‌اي با استفاده از دو روش رگرسيون چند متغيره (MR) و تحليل سلسله مراتبي (AHP) (مطالعه‌ی موردي حوزه‌ی آبخيز گرميچاي). مجله‌ی منابع طبیعی ایران، جلد 65، شماره‌ی 4، صفحات 13-1.
 2. کلارستاقی، عطاالله؛ احمدی، حسن؛ اسمعلی، اباذر؛ جعفری، محمد؛ قدوسی، جمال. 1387. مقایسه‌ی تولید رواناب و رسوب در تیمارهای مختلف کاربری کشاورزی. مجله‌ی علوم و مهندسی آبخیزداری، سال 2، شماره‌ی 5، صفحات 52-41.
 3. اسمعلی عوری، اباذر؛ عابدینی، موسی؛ کاویان، عطاا...؛ سعادتی، حسین. 1389. بررسی روابط بین قدرت فرسایندگی باران با تولید رسوب با استفاده از زمین‌آمار و GIS در استان اردبیل. مجله‌ی علوم و مهندسی آبخیزداری، سال 4، شماره‌ی 10، صفحات 55-51.
 4. نصرت­پور، سمیه؛ اردلان، محمد؛ فرج­نیا، اصغر؛ اسمعلی، اباذر. 1389. بررسی توزیع مکانی عوامل حاصلخیزی خاک در اراضی شهرستان مراغه با استفاده از سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی. نشریه‌ی پژوهش و سازندگی (پژوهش­های آبخیزداری)، شماره‌ی 87، صفحات 10-1.
 5. بابایی اقدم، فریدون؛ اسمعلی، اباذر؛ حیدری ساربان، وکیل. 1390. مدل‌سازی الگوی فضایی کاربری اراضی شهر سرعین در افق 1400 با استفاده از مدل CLUE-S2. مجله‌ی تحقیقات جغرافیایی، سال 26، شماره‌ی 4، صفحات 115-93.
 6. عابدینی، موسی؛ شبرنگ، شنو؛ اسمعلی، اباذر. 1392. بررسی میزان فرسایش خاک و رسوبدهی در حوضه‌ی آبخیز مشکین­چای با مدل EPM. مجله‌ی جغرافیا و توسعه، سال 11، شماره‌ی 30، صفحات 100-87.
 7. لطفی، زهرا؛ اسمعلی، اباذر؛ هاشمی‌مجد، کاظم؛ نجفی، نصرت‌الله. 1392. ارزيابي حاصلخيزي خاك دشت اردبيل براي گندم و سيب زميني بر اساس برخي ويژگي‌هاي شيميايي خاك با استفاده از تحليل سلسله مراتبي و سيستم اطلاعات جغرافيايي. نشریه‌ی آب و خاک، سال 11، شماره‌ی 30، صفحات 100-87.
 8. مددی، عقیل؛ نوعی، بهنام؛ اسمعلی، اباذر. 1392. ارزیابی خطر زمین‌لغزش و پهنه‌بندی آن با استفاده از مدل LIM و بکارگیری تکنیک GIS در حوزه‌ی آبخیز گیوی‌چای، اردبیل. نشریه‌ی جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال 17، شماره‌ی 43، صفحات 326-307.
 9. کاویان­پور، امیرحسین؛ اسمعلی، اباذر؛ جعفریان، زینب؛ کاویان، عطاالله. 1392. بررسی تغییرات مکانی رواناب و رسوب مرتع ییلاقی نشو رویان در استان مازندران. مجله‌ی علوم و مهندسی آبخیزداری، سال 7، شماره‌ی 21، صفحات 66-59.
 10. اسمعلی، اباذر؛ احمدی، حسن؛ طهمورث، محمد. 1393. ارزيابي کمّي شدت فرسايش آبي با استفاده از مدل منطقه‌اي برآورد فرسايش و توليد رسوب (مطالعه‌ی موردي: حوزه‌ی آبخيز نير، اردبيل). نشریه‌ی مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)، دوره‌ی 67، شماره‌ی 2، صفحات 417 407.
 11. ناصرآبادی، فواد؛ اسمعلی، اباذر؛ اکبری، حسین؛ رستمیان، رخساره. 1392. تحلیل حساسیت مدل SWAT در حوزه‌ی آبخیز قره‌سو اردبیل. نشریه‌ی مهندسی و مدیریت آبخیز، جلد 5، شماره‌ی 4، صفحات 265-255.
 12. کاویان، عطاا...؛ گلشن، محمد؛ روحانی، حامد؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1392. ارزیابی تأثیر خصوصیات فیزیوگرافی حوزه‌ی آبخیز بر عملکرد مدل SWAT (مطالعه‌ی موردی: حوزه‌ی آبخیز هراز). فصلنامه‌ی بین‌المللی منابع آب و توسعه، سال 1، شماره‌ی 3، صفحات 193-184.
 13. قاسمی، علی؛ سلاجقه، علی؛ ملکیان، آرش؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1393. بررسي سيل‌خيزي و تعيين عوامل مؤثر در آن در حوضه‌ی رودخانه‌ی بالقلي‌چاي با استفاده از تكنيك GIS، RS و AHP. مجله‌ی محيط‌شناسي، دوره‌ی 40، شماره‌ی 2، صفحات 400 389.
 14. ایمانی، رسول؛ قاسمیه، هدی؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1393. ارزیابی مدل‏های هوشمند عصبی مصنوعی و عصبی- فازی در شبیه‏سازی فرآیند بارش- رواناب، مطالعه موردی: حوضه آبخیز بالخلو‏چای، استان اردبیل. فصلنامه‌ی بین‌المللی منابع آب و توسعه، سال 2، شماره‌ی 3، پیاپی 6، صفحات 70-60.
 15. اصغری، شکراله؛ دیزجقربانی، ثریا؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1393. بررسی تغییرات مکانی برخی شاخص‌های کیفیت فیزیکی خاک در منطقه‌ی فندقلوی اردبیل با استفاده از زمین‌آمار. مجله‌ی آب و خاک، جلد 28، شماره‌ی 6، صفحات 1283 1271.
 16. کاویان‌پور، حسین؛ جعفریان، زینب؛ اسمعلی عوری، اباذر؛ کاویان، عطاا.... 1394. اثر پوشش‌گیاهی بر کاهش رواناب و هدر‏رفت خاک با استفاده از شبیه‌سازی باران در ‏مراتع نشو استان مازندران. مجله‌ی جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال 26، پیاپی 58، شماره‌ی 2، صفحات 190 179.
 17. کاویان، عطاا...؛ گلشن، محمد؛ روحانی، حامد؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1394. شبیه‌سازی رواناب و بار رسوب حوزه‌ی آبخیز رودخانه‌ی هراز مازندران با بهره‌گیری از مدل SWAT. مجله‌ی پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، دوره‌ی 47، شماره‌ی 2، صفحات 211-197.
 18. موسوی، سیده معصومه؛ عابدینی، موسی؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1394. ارزیابی خطر زمین‌لرزه در حوضه شهری ایذه با استفاده از مدلهای چند معیاری WLC و AHP در محیط GIS. مجله‌ی مدیریت بحران، شماره‌ی 7، صفحات 101-93.
 19. عرفانیان، مهدی؛ بیاضی، منصور؛ عبقری، هیراد؛ اسمعلی، اباذر. 1394. شبیه‌سازی ماهانه دبی جریان و رسوب حوزه آبخیز نازلوچای با مدل ‏SWAT‏ و ‏اولویت‌بندی نواحی تولید رسوب. نشریه‌ی مهندسی و مدیریت آبخیز، دوره‌ی 7، شماره‌ی 4، صفحات 562-552.
 20. طولابی، سوسن؛ عابدینی، موسی؛ اسمعلی، اباذر. 1394. ارزیابی کارایی مدل WEPP در برآورد رسوب حوزه‌ی آبخیز سولاچای- اردبیل. پژوهشنامه‌ی مدیریت حوزه‌ی آبخیز، سال 6، شماره‌ی 12، صفحات 192-184.
 21. گلشن، محمد؛ کاویان، عطاا...؛ روحانی، حامد؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1394. واسنجي چند ايستگاهي رواناب حوضه آبخيز هراز با مدل SWAT. مجله‌ی تحقیقات آب و خاک ایران، دوره‌ی 46، شماره‌ی 2، صفحات 303-293.
 22. ایمانی، رسول؛ قاسمیه، هدی؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1394. کاربرد و کالیبراسیون مدل هیدرولوژیکی WetSpa جهت شبیه‌سازی رواناب روزانه سال‌های آبی 1387-1386 تا 1391-1390 (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بالخلوچای). فصلنامه‌ی بین‌المللی منابع آب و توسعه، سال 3، شماره‌ی 4، پیاپی 12، صفحات 152-140.
 23. گلشن، محمد؛ ابراهیمی، پیام؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1394. انتخاب بهترین روش میان‌یابی برای پهنه‌بندی متوسط دمای سالانه‌ی ایران. مجله‌ی جغرافیا و پایداری محیط، سال 5، شماره‌ی 14، صفحات 71-57.
 24. ایمانی، رسول؛ قاسمیه، هدی؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1395. مقايسه كارآيي مدل هيدرولوژيكي WetSpa، شبکه عصبی مصنوعي و سيستم عصبي- فازي انطباقي در شبيه‌سازي دبي جريان رودخانه (مطالعه موردي: حوضه آبخيز بالوخلوچاي استان اردبيل). مجله‌ی علمي- پژوهشي دانش آب و خاك، جلد 26، شماره‌ی 1/1، صفحات 116-99.
 25. ناصرآبادی، فواد؛ اسمعلی عوری، اباذر؛ اکبری، حسین؛ رستمیان، رخساره. 1395. شبیه‌سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل SWAT (مطالعه‌ی موردی: ‌رودخانه‌ی قره‌سو اردبیل). پژوهشنامه‌ی مدیریت حوزه‌ی آبخیز، سال 7، شماره‌ی 13، صفحات 59-50.
 26. شهاب آرخازلو، حسین؛ امامی، حجت؛ حق‌نیا، غلامحسین؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1395. مقایسه دو روش تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی برای پهنه‌بندی خطر فرسایش آبکندی در سه منطقه از استان اردبیل. مجله‌ی پژوهش‌های فرسایش محیطی، جلد 6، شماره‌ی 1(21)، صفحات 16-1.
 27. گلشن، محمد؛ اسمعلی عوری، اباذر؛ شاهدی، کاکا؛ جهانشاهی، افشین. 1395. ارزيابی کارایی مدلهای SWAT و IHACRES در شبیه‌سازی رواناب حوضه آبخیز خرم‌آباد. مجله‌ی علمي- پژوهشي دانش آب و خاك، جلد 26، شماره‌ی 1/2، صفحات 42-29.
 28. شهاب، حسین؛ امامی، حجت؛ حق‌نیا، غلامحسین؛ اسمعلی عوری، اباذر؛ محمودآبادی، مجید. 1395. تعیین آستانه‌ی توپوگرافی و تأثیر ویژگیهای خاک بر گسترش آبکندها در سه منطقه از استان اردبیل. نشریه‌ی پژوهش‌های حفاظت آب و خاک، شماره‌ی 3، صفحات 24-1.
 29. گلشن، محمد؛ اسمعلی عوری، اباذر؛ اسدی، هانیه. 1395. مقایسه‌ی روش‌های بهینه‌سازی روزنبرک، ژنتیک، URS و SCE-UA جهت تعیین پارامترهای مدل سیم‌هاید برای شبیه‌سازی دبی جریان. مجله‌ی جغرافیا و پایداری محیط، سال 6، شماره‌ی 18، صفحات 80-67.
 30. موسوی، سیده معصومه؛ عابدینی، موسی؛ اسمعلی عوری، اباذر؛ فاطمه مدنی. 1395. پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های فازی چند معیاره در محیط GIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ایذه- خوزستان). پژوهشنامه‌ی مدیریت حوزه‌ی آبخیز، پژوهشنامه‌ی مدیریت حوزه‌ی آبخیز، سال 7، شماره‌ی 14، صفحات 87-78.
 31. اسمعلی عوری، اباذر؛ گلشن، محمد؛ خرمی، کیوان. 1395. اولویت‌بندی محورهای مناسب برای احداث سد زیرزمینی در حوضة آبخیز دوست‌بیگلو. مجله‌ی پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، دوره‌ی 48، شماره‌ی 4، صفحات 659-645.
 32. کاویان‌پور، حسین؛ جعفریان، زینب؛ اسمعلی عوری، اباذر؛ کاویان، عطاا.... 1395. تغییرپذیری ویژگی‏های خاک در اثر تاج پوشش گیاهی و شدت­های مختلف چرا. مجله‌ی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد 23، شماره‌ی 3، صفحات 605-593.
 33. شهاب آرخازلو، حسین؛ امامی، حجت؛ حق‌نیا، غلامحسین؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1395. تعیین مؤثرترین ویژگی‌هاي فیزیکی و مکانیکی خاك بر افزایش سطح مقطع آبکندها در استان اردبیل. نشریه‌ی آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 30، شماره‌ی 6، صفحات 2077-2060.
 34. عرب‌خدری، محمود؛ صدارتی، کلثوم؛ اسمعلی، اباذر. 1396. روند تغییرات رسوب معلق رودخانه‌های کرج و جاجرود در چند دهه اخیر. نشریه‌ی مهندسی و مدیریت آبخیز، دوره‌ی 9، شماره‌ی 1، صفحات 33-22.
 35. آذرتاج، الناز؛ رسول‌زاده، علی؛ اصغری، علی؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1396. بررسی تأثیر شیب و پوشش سنگ‌ریزه بر تولید رواناب  و فرسایش خاک با استفاده از شبیه‌ساز باران (مطالعه‌ی موردی: حوزه آبخیز پل الماس، اردبیل). مجله‌ی تحقیقات آب و خاک ایران، دوره‌ی 48، شماره‌ی 1، صفحات 111-105.
 36. خروشی عیسی‌لو، سعید؛ مصطفی‌زاده، رئوف؛ اسمعلی‌عوری، اباذر؛ رئوف، مجید. 1396. ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی شاخص سلامت هیدرولوژیک رودخانه در حوضه‌های آبخیز استان اردبیل. اکوهیدرولوژی، دوره‌ی 4، شماره‌ی 2، صفحات 393-379.
 37. مهری، سونیا؛ مصطفی‌زاده، رئوف؛ اسمعلی عوری، اباذر؛ قربانی، اردوان. 1395. تغییرات زمانی و مکانی شاخص جریان پایه در رودخانه‌های استان اردبیل. مجله‌ی فیزیک زمین و فضا، چاپ آنلاین.
 38. غفاری، حسین؛ رسول‌زاده، علی؛ رئوف، مجید؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1395. برآورد تغذیه‌ی طبیعی آب زیرزمینی با استفاده از مدل WTF (مطالعه‌ی موردی: آبخوان دشت اردبیل). مجله‌ی مهندسی عمران و محیط‌زیست، چاپ آنلاین.
 39. گلشن، محمد؛ اسمعلی عوری، اباذر؛ خسروی، خه‌بات. 1396. ارزیابی حساسیت به سیل حوضه آبخیز تالار با استفاده از مدل نسبت فراوانی احتمالاتی (PFRM). مجله‌ی مخاطرات محیط طبیعی، چاپ آنلاین.
 40. Esmali, A., Ahmadi, H., Feiznia, S., Ghoddoussi, J. 2008. Analysis of relations between water erosion features and affective parameters on their intensity and spatial pattern (Case study: Baleghli Chay Watershed, Ardebil, Iran). DESERT, 2(13): 117-127.
 41. Esmali, A., Ghorbani, A. 2011. Factors controlling suspended sediment yield from catchments in central Ardabil Province, Iran. African Journal of Agricultural Research 6(22): 5112-5122.
 42. Kavianpour, H., Esmali, A., Jaffarian, Z., Kavian, A. 2012. Spatial Variability of Some Chemical and Physical Soil Properties in Nesho Mountainous Rangelands. American Journal of Environmental Engineering 2(1): 34-44.
 43. Ghorbani, A., Mirzaei Mousivand, A., Esmali, A. 2012. Utility of the Normalised Difference Vegetation Index (NDVI) for land/canopy cover mapping in Khalkhal County (Iran). Annals of Biological Research 3(12): 5494-5503.
 44. Barmaki, M., Pazira, E., Esmali, A. 2012. Relationships among environmental factors influencing soil erosion using GIS (Khiav Chay Watershed, Ardabil Province). Eurasian Journal of Soil Science 1(1): 40-44.
 45. Jafarian Jeloudar, Z., Kavianpoor, H., Esmali Ouri, A., Kavian, A. 2012. Spatial Variability of Some Soil Properties in Mountain Rangelands of Northern Iran. International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering 6 (8): 631-635.
 46. Arami, A., Faridgiglo, B., Esmaliouri, A. 2013. Assessment of variations in river discharge and sediment at some stations of Gorgan-Roud River, Golestan Province, Iran. International Journal of Agriculture and Crop Sciences 5 (12): 1351-1357.
 47. Nezhadali, E., Esmali Ouri, A., Pazira, E. 2013. Evaluation and Landslide hazard zonation using LIM model with GIS techniques (case study: Saein watershed. Ardabil). International Journal of Farming and Allied Sciences 2 (23): 1095-1102.
 48. Qasemi, A., Mirzaei, S., Esmaliouri, A., Mirzaei, Y. 2014. Determining the Appropriate Method for Estimating Potential Evapotranspiration: A Case Study of Meshkinshahr Synoptic Station, Ardabil Province, Northwestern Iran. International Bulletin of Water Resources & Development 2(5): 7-12.
 49. Mirzaei, S., Raoof, M., Ghasemi, A., Esmali, A., Etaati, H., Moradnezhadi, M., Mirzaei, Y. 2014. DETERMINATION OF A SOME SIMPLE METHODS FOR OUTLIER DETECTION IN MAXIMUM DAILY RAINFALL (CASE STUDY: BALIGLICHAY WATERSHEED BASIN – ARDEBIL PROVINCE – IRAN). Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences 3(4): 154-161.
 50. Bahrami, B., Ghorbani, A., Jafari, M., Rezanezhad, F., Esmali, A. 2017. Investigation of Relation Vegetation and Some Soil Physico-Chemical Characteristics in Three Rangeland Habitats. Open Journal of Ecology 7: 336-347.
   
- سایر مقالات؛
 1. "مدل‌های برآورد فرسایش آبی و رسوب و مناسب‌ترین آن برای ایران"، مجله‌ی تاغ (فصلنامه‌ی علمی تخصصی مرتع، آبخیز، بیابان)، شماره‌ی 3، 1381.
 2. "معرفی گونه‌های درختی و درختچه‌ای مناسب به منظور کنترل تپه‌های ماسه‌ای مناطق خشک و نیمه‌خشک"، مجله‌‌ی تاغ (فصلنامه‌ی علمی تخصصی مرتع، آبخیز، بیابان)، شماره‌ی 4، 1382.
 3. قلی‌نیا، فاطمه؛ اسمعلی عوری، اباذر؛ اصغری، شکراله؛ عابدینی، موسی؛ بدرزاده، میکائیل. 1394. پهنه‌بندی خطر بهمن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: حوزه‌ی آبخیز پیله‌رود، استان اردبیل). مجله‌ی علمی ترویجی ترویج و توسعه‌ی آبخیزداری، سال 3، شماره‌ی 11، صفحات 6-1.
 4. آسیابی هیر، رقیه؛ مصطفی‌زاده، رئوف؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1394. شاخص فقر آب و اهمیت آن در مدیریت منابع آب. مجله‌ی علمی ترویجی ترویج و توسعه‌ی آبخیزداری، سال 3، شماره‌ی 11، صفحات 22-17.
 5. خروشی عیسی‌لو، سعید؛ مصطفی‌زاده، رئوف؛ اسمعلی‌عوری، اباذر؛ رئوف، مجید. 1395. سلامت رودخانه، اهميت و کاربردهاي آن. مجله‌ی علمی ترویجی ترویج و توسعه‌ی آبخیزداری، سال 4، شماره‌ی 13، صفحات 40-35.
 6. مهری، سونیا؛ مصطفی‌زاده، رئوف؛ اسمعلی عوری، اباذر؛ قربانی، اردوان. 1395. گروه‌بندی آبخیزها بر اساس خصوصیات فیزیکی و دبی پایه جریان رودخانه با روش‌های مختلف خوشه‌بندی در استان اردبیل. مجله‌ی علمی ترویجی ترویج و توسعه‌ی آبخیزداری، سال 4، شماره‌ی 15، صفحات 40-31.
مقالات در دست چاپ
 1. اسمعلی عوری، اباذر؛ گلشن، محمد؛ خورشیدی میانایی، کمیل. ؟؟؟؟. پهنه‌بندی عرصه­هاي مناسب براي استحصال رواناب با استفاده از AHP و GIS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سمبور چای استان اردبیل). نشریه‌ی جغرافیا و برنامه‌ریزی، گواهی چاپ.
 2. مصطفی‌زاده، رئوف؛ حاجی، خدیجه؛ اسمعلی عوری، اباذر. ؟؟؟؟. اولویت‌بندی زیرحوزه‌های بحرانی از لحاظ فرسایش و رسوب با استفاده از مدل پاسخ فرسایش حوزه (WERM) و آنالیز مورفومتری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز روضه چای، استان آذربایجان غربی). پژوهشنامه‌ی مدیریت حوزه‌ی آبخیز، گواهی چاپ.
 3. مصطفی‌زاده، رئوف؛ میرزایی، شهناز؛ اسمعلی عوری، اباذر، ذبیحی، محسن. ؟؟؟؟. آنالیز حساسیت مؤلفه‌های هیدروگراف جریان به تغییر در پارامترهای روش زمان- مساحت کلارک در آبخیز محمدآباد استان گلستان. مجله‌ی تحقیقات آب و خاک ایران، گواهی چاپ.
 4. مصطفی‌زاده، رئوف؛ حاجی، خدیجه؛ اسمعلی عوری، اباذر. ؟؟؟؟. تعیین شدت و تداوم دوره‌های خشکسالی هیدرولوژیک جریان با استفاده از روش Power Laws Analysis در رودخانه‌های حوزه آبخیز گرگانرود. مجله‌ی فضای جغرافیایی، گواهی چاپ.
 5. کاویان، عطاا...؛ گلشن، محمد؛ روحانی، حامد؛ اسمعلی عوری، اباذر. ؟؟؟؟. ارزیابی کارایی مدل SWAT در شبیه‌سازی دبی جریان در حوزه‌ی آبخیز رودخانه‌ی هراز. مجله‌ی علمی ترویجی ترویج و توسعه‌ی آبخیزداری، گواهی چاپ.
 6. حاجی، خدیجه؛ اسمعلی عوری، اباذر؛ مصطفی‌زاده، رئوف؛ نظرنژاد، حبیب. ؟؟؟؟. برآورد میزان فرسایش خاک در کاربری‌های مختلف از طریق مدل RUSLE در حوزه آبخیز روضه‌چای ارومیه. مجله‌ی علمی ترویجی حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی، گواهی چاپ.
مقالات ارایه شده

- مقالات کامل همایش داخلی نفر اول یا راهنما؛

رديف

تاريخ

عنوان همایش

محل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي نویسندگان

وضعیت چاپ

1

02/07/84

کنفرانس بین‌المللی مخاطرات زمین، بلایای طبیعی و روش‌های کنترل آن‌ها

تبریز

روش‌های کنترل زمین‌لغزش

(مطالعه‌ی موردی: زمین‌لغزش گرمی، استان اردبیل)

اباذر اسمعلی- حسن احمدی

کامل

۲

14/12/87

اولین همایش ملی فناوری‌های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی

رشت

مطالعه‌ی عوامل مؤثر بر توليد رسوب معلق در مناطق مرکزي استان اردبيل با کمک GIS و RS

اباذر اسمعلی- اردوان قربانی

کامل

۳

14/12/87

اولین همایش ملی فناوری‌های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی

رشت

استفاده از قابلیتهای GIS و RS در تهیه‌ی نقشه‌ی سیمای فرسایش آبی حوزه‌ی آبخیز امامچای

اباذر اسمعلی

کامل

۴

23/01/88

همایش ملی کاهش اثرات بلایای جوی و اقلیمی

اردبیل

بررسي تغييرات مکاني فرسايندگي باران در دامنههاي شرقي و جنوبي سبلان

اباذر اسمعلی

کامل

۵

27/01/88

همایش ملی بحران آب و ضرورت احیای حقابه‌ی استان اردبیل از قزل اوزن

اردبیل

بررسی نقش عوامل حوزه‌ی آبخیز در تولید رسوب معلق رودخانهها در نواحی مرکزی استان اردبیل

اباذر اسمعلی- اردوان قربانی

کامل

۶

02/02/88

پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

گرگان

بررسي کارائي مدل هيدرولوژيکي بارش- رواناب براي تعيين زمان واقعي وقوع سيل در حوزه‌ی آبخيز کسيليان، مازندران

اباذر اسمعلی- حمزه محمدی

کامل

۷

11/09/88

چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

کرمان

برآورد مقدار فرسایش خاک با استفاده از مدلهای مختلف تجربی به منظور تعیین کارائی و دقت آن‌ها در حوزه‌ی آبخیز پلالماسی، اردبیل

اباذر اسمعلی- موسی عابدینی

کامل

۸

23/08/89

اولين کنفرانس بين‌المللي مدل‌سازي گياه، آب، خاك و هوا

کرمان

ارائه­ي مدل منطقه­اي جهت ارزيابي شدت فرسايش آبي به منظور مديريت آب و خاک در حوزه­ي آبخيز خلخال، استان اردبيل

سجاد اميريان- اباذر اسمعلي- شکراله اصغري- علي اصغري

کامل

۹

11/12/89

همایش ملی آب با رویکرد آب پاک

تهران

سيستم­هاي بومي ذخيره‌ی آب در جهان

اباذر اسمعلي- مصیب شیرانی- حسين كاويان­پور- كميل خورشيدي

کامل

۱۰

14/12/89

اولين کنفرانس ملي ژئوماتیک نوین در خدمت جامعه

تهران

تهيه‌ی نقشه‌ی كاربري اراضي حوزه‌ی آبخيز خياوچاي استان اردبيل در دو مقطع زماني با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي

اباذر اسمعلي- مريم برمكي-حسین کاویان­پور- کمیل خورشیدی

کامل

۱۱

13/02/90

چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تهران

ارزيابی روش­های همگن­بندی هيدرولوژيکی در حوزه­های آبخيز استان تهران

اباذر اسمعلي- مسعود سمیعی- رضا بیات- لطفی آرپاچایی

کامل

۱۲

07/02/90

هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

اصفهان

ارزيابي روش­هاي تجربي برآورد رواناب در حوزه­ي آبخيز تنگ‌خسويه در استان فارس

اباذر اسمعلي- مسعود سمیعی

کامل

۱۳

12/06/90

دوازدهمين كنگره‌ی علوم خاك ايران

تبریز

بررسی روابط بین عوامل محیطی متغیر با تغییرات مقدار فرسایش آبی در حوزه­ي آبخیز خیاوچاي، اردبیل

اباذر اسمعلی-  مریم برمکی- حسین کاویان­پور- کمیل خورشیدی

کامل

۱۴

19/06/90

كنگره‌ی ملي علوم و فناوري‌هاي نوين كشاورزي

زنجان

ارزيابي حاصلخيزي خاك دشت اردبیل براي گياه گندم بر اساس برخي ويژگي‌هاي شيميايي خاك با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی

زهرا لطفی- اباذر اسمعلی- کاظم هاشمی­مجد- نصرت اله نجفی- سمیه سلطانی- منیره حاجی آقایی

کامل

(بدون فایل)

۱۵

18/08/90

اولين همايش تخصصي توسعه‌ی كشاورزي استان‌هاي شمال‌غرب كشور

مشگین‌شهر

تهیه و طبقه­بندی نقشه­ی حاصلخيزي خاك دشت اردبیل براي گياه سيب‌زميني بر اساس برخي ويژگي­هاي شيميايي خاك با استفاده از مدل AHP و GIS

اباذر اسمعلی- زهرا لطفی- کاظم هاشمی­مجد- نصرت‌اله نجفی- سمیه سلطانی

کامل

۱۶

26/02/91

دومين كنفرانس ملي برنامه‌ريزي و مديريت محيط‌زيست

تهران

تاثير تغيير كاربري اراضي در افزايش ميزان فرسايش و توليد رسوب و پيشنهاد كاربري مناسب با استفاده از GIS و RS (مطالعه‌ی موردي، حوزه‌ی آبخيز خياوچاي، اردبيل)

اباذر اسمعلی- بهنام سعیدی

کامل

۱۷

26/02/91

دومين كنفرانس ملي برنامه‌ريزي و مديريت محيط‌زيست

تهران

كاربرد GIS و RS در تهيه‌ی نقشه‌ی سيماي فرسايش خاك (مطالعه‌ی موردي، حوزه‌ی خياوچاي، اردبيل)

اباذر اسمعلی- بهنام سعیدی

کامل

۱۸

27/02/91

هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

خرم آباد

تحليل رواناب سطح شهر اردبیل با استفاده از تفسير تصاوير ماهواره‌اي و ارائه‌ی روش‌هاي پيشنهادي براي کنترل و کاهش رواناب شهري

اباذر اسمعلي- مهدي اصلاني- فريدون بابايي

کامل

۱۹

27/02/91

هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

خرم آباد

تعیین روابط بین اشکال خطی فرسایش آبی شیاری و آبراهه‌ای (با عوامل مؤثر بر آن‌ها در حوزه‌ی آبخیز قره‌شیران اردبیل)

اباذر اسمعلي- سميه نجفي- سيامك ساعدي

کامل

۲۰

27/02/91

هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

خرم آباد

ارزیابی کارایی روش دامنه‌ی مدل WEPP در پیش‌بینی رسوب حوزه‌ی آبخیز آتشگاه

اباذر اسمعلي- علي جنابي- حسين سعادتي

کامل

۲۱

20/06/91

سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب

ساري

تعیین شماره‌ی منحنی (CN) حوزه‌ی آبخیز آتشگاه برای برآورد ارتفاع رواناب و دبی اوج سیلاب با استفاده از GIS

اباذر اسمعلي- علي جنابي- حسين سعادتي- علي رسول‌زاده

کامل

۲۲

20/12/91

اولين كنفرانس ملي راه‌كارهاي دستيابي به توسعه‌ی پايدار در....

تهران

ارزيابي كارايي مدل EPM جهت برآورد ميزان فرسايش و رسوب در استان آذربايجان غربي (مطالعه‌ی موردي: حوزه‌ی آبخيز سعدل)

يدالله ميرزايي- اباذر اسمعلي- سجاد ميرزايي

کامل

۲۳

20/12/91

اولين كنفرانس ملي راه‌كارهاي دستيابي به توسعه‌ی پايدار در....

تهران

ارزيابي كارايي مدل EPM جهت برآورد ميزان فرسايش و رسوب در استان آذربايجان غربي (مطالعه‌ی موردي: حوزه‌ی آبخيز گل‌اشاقي)

يدالله ميرزايي- اباذر اسمعلي- سجاد ميرزايي- امير صيادي

کامل

۲۴

20/12/91

اولين كنفرانس ملي راه‌كارهاي دستيابي به توسعه‌ی پايدار در....

تهران

برآورد ميزان فرسايش در زیرحوزه‌ها و مقایسه‌ی آن‌ها با کل حوزه با استفاده از مدل EPM در استان آذربايجان غربي

(مطالعه‌ی موردي: حوزه‌ی آبخيز گل‌اشاقي)

يدالله ميرزايي- اباذر اسمعلي- سجاد ميرزايي

فقط گواهی ارائه

۲۵

20/12/91

اولين كنفرانس ملي راه‌كارهاي دستيابي به توسعه‌ی پايدار....

تهران

کاربرد تکنیک‌های سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برآورد ارتفاع رواناب با روش  SCS(مطالعه‌ی موردی: حوزه‌ی آبخیز رودخانه‌ی قوری‌چای)

فواد ناصرآبادی- اباذر اسمعلي- سوسن طولابي

کامل

۲۶

20/12/91

اولين كنفرانس ملي راه‌كارهاي دستيابي به توسعه‌ی پايدار....

تهران

فرآيندهاي شبيه‌سازي رواناب و رسوب در مدل SWAT

فواد ناصرآبادی- اباذر اسمعلي

کامل

۲۷

20/12/91

اولين كنفرانس ملي راه‌كارهاي دستيابي به توسعه‌ی پايدار....

تهران

فرآيندهاي شبيه‌سازي رواناب و رسوب در مدل WetSpa

فواد ناصرآبادی- اباذر اسمعلي

کامل

۲۸

30/05/92

دومین كنگره‌ي ملي كشاورزي ارگانيك

اردبيل

تغییرات مکانی رطوبت‌های ظرفیت و پژمردگی دائم خاک‌های اراضی زراعی در منطقه‌ی فندقلو، اردبیل

ثریا دیزجقربانی-

اباذر اسمعلی- شکراله اصغری- حسن اصولی

کامل

۲۹

30/05/92

دومین كنگره‌ي ملي كشاورزي ارگانيك

اردبيل

بررسی خصوصیات شیمیایی اراضی مارنی منطقه‌ی کوثر استان اردبیل

محمد خوشبختی-

اباذر اسمعلی- اسماعیل گلی - غلامرضا احمدزاده

کامل

۳۰

24/02/93

چهارمین کنفرانس بین‌المللی چالش‌های زیست‌محیطی و گاهشناسی درختی

ساری

Effect of urban development on runoff using Leopold (case study: Ardabil)

اباذر اسمعلی عوری-

محمد گلشن

کامل

۳۱

24/02/93

چهارمین کنفرانس بین‌المللی چالش‌های زیست‌محیطی و گاهشناسی درختی

ساری

The estimated urban runoff discharge using the argument (field of study in Ardabil)

اباذر اسمعلی عوری-

محمد گلشن

کامل

۳۲

05/04/93

همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

همدان

بررسی روش‌های تعیین زمان تمرکز رواناب در حوزه‌ی کوهستانی با استفاده از روابط تجربی

یدالله میرزایی- اباذر اسمعلی- عقیل مددی

کامل

۳۳

05/04/93

همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

همدان

بررسی روش‌های درون‌یابی تغییرات مکانی بارش 24 ساعته

یدالله میرزایی- اباذر اسمعلی- عقیل مددی

کامل

۳۴

29/05/93

سومین كنگره‌ي ملي كشاورزي ارگانيك

اردبيل

تعیین زمان تمرکز رواناب با استفاده از روابط تجربی در بازه‌ا‌ی از رودخانه‌ی بالخلوچای در محدوده‌ی پل‌الماسی تا گیلانده

آرزو اسحق‌زاده- اباذر اسمعلی- شکراله اصغری-

امیرحمزه محمدی

کامل

35

27/10/93

اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه‌ی پایدار ایران

تهران

بررسی رواناب و رسوب شیب‌های مختلف در مراتع بزقوش شهرستان سراب در مقیاس شبیه‌ساز باران

رسول سلطانی- اباذر اسمعلی- مجید رئوف

کامل

36

27/10/93

اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه‌ی پایدار ایران

تهران

مقایسه‌ی تولید رواناب و رسوب شیب‌های مختلف در مراتع بزقوش شهرستان سراب

رسول سلطانی- اباذر اسمعلی- مجید رئوف

کامل

37

18/03/94

اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب

تهران

ارزیابی خطر فرسایش خاک با استفاده از مدل جهانی فرسایش خاک (USLE) (مطالعه موردی: حوزه‌ی آبخیز پیله رود، اردبیل)

فاطمه قلی‌نیا- اباذر اسمعلی- شکراله اصغری- موسی عابدینی- میکائیل بدرزاده

کامل

38

27/03/94

اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

اردبیل

تعیین حداکثر بارش روزانه با بهره‌گیری بهترین تابع توزیع احتمالی

 (مطالعه موردی: حوزه‌ی آبخیز نمین)

اباذر اسمعلی- سوری محمودی- مجید رئوف- سجاد میزایی

کامل

39

27/03/94

اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

اردبیل

بررسی الگوی گسترش مکانی حداکثر بارش در سطح حوزه‌ی آبخیز نمین با استفاده از مدل‌های قطعی و زمین‌آماری

سوری محمودی- اباذر اسمعلی- مجید رئوف- سجاد میزایی

کامل

40

25/06/94

کنفرانس بین‌المللی توسعه با رویکرد کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

تبریز

بررسی روند تغییرات شدت بارندگی بارندگی با توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

اباذر اسمعلی- ربابه کفیلی‌فرد- حسین نظم‌فر- علی رسولزاده

کامل

41

25/06/94

کنفرانس بین‌المللی توسعه با رویکرد کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

تبریز

مقایسه روشهای برآورد حداکثر دبی بارش در دوره بازگشتهای مختلف جهت کنترل سیلاب شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

ربابه کفیلی‌فرد- اباذر اسمعلی- حسین نظم‌فر- علی رسولزاده

کامل

42

25/06/94

کنفرانس بین‌المللی توسعه با رویکرد کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

تبریز

ارزیابی برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از مدل توسعه‌یافته‌ی  MPSIAC برای منطقه‌ی اردبیل (مطالعه ی موردی حوزه‌ی آبخیز نمین)

شبنم زارعیان- اباذر اسمعلی-   غلامرضا احمدزاده- ترحم مصری

کامل

43

25/06/94

کنفرانس بین‌المللی توسعه با رویکرد کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

تبریز

پهنه‌بندی پتانسیل سیل‌خیزی حوزه‌ی آبخیز نمین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی

شبنم زارعیان- اباذر اسمعلی-   غلامرضا احمدزاده- ترحم مصری

کامل

44

12/12/94

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

اردبیل

تعیین مولفه‌های هیدروگراف در زیرحوزه‌های آبخیز آغلاغان‌-چای اردبیل با هیدروگراف واحد مصنوعی اشنایدر

پریا ندیری نیری- اباذر اسمعلی عوری- رئوف مصطفی‌زاده- سجاد میرزایی- اردوان قربانی

کامل

45

12/12/94

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

اردبیل

شبیه‌سازی هیدروگراف جریان با استفاده از مدل مخزن خطی نش در حوزه آبخیز عموقین استان اردبیل

شهناز میرزایی- اباذر اسمعلی- رئوف مصطفی‌زاده- اردوان قربانی- سجاد میرزایی

کامل

46

12/12/94

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

اردبیل

شبیه‌سازی دما و بارندگی در دهه‌های آینده توسط خروجی مدل‌های گردش عمومی جو (GCM) (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد قشلاق سنندج

وریا علی‌زاده- اباذر اسمعلی عوری- گلاله غفاری

کامل

47

12/12/94

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

اردبیل

تهیه و ارزیابی نقشه فرسایش خاک حوزه‌ی آبخیز روضه‌چای ارومیه با استفاده از GIS و مدل RUSLE

خدیجه حاجی- اباذر اسمعلی عوری- رئوف مصطفی‌زاده- حبیب نظرنژاد

کامل

48

31/01/95

یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری

یاسوج

بررسی اثر توسعه‌ی شهری بر میزان رواناب (مطالعه‌ی موردی: شهر اردبیل)

اباذر اسمعلی عوری- ربابه کفیلی‌فرد

کامل

49

31/01/95

یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری

یاسوج

ارزیابی شدت فرسایش و رسوب با استفاده از مدل MPSIAC در حوزه‌ی آبخیز چنذاب استان اردبیل

اباذر اسمعلی عوری- ابراهیم عسگری- سحر صمدی

کامل

50

31/01/95

یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری

یاسوج

شبیه‌سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل WetSpa حوزه آبخیز خیاوچای مشکین‌شهر

مریم باقری اردبیلیان- اباذر اسمعلی عوری- موسی عابدینی- اسماعیل گلی کلانپا

کامل

51

06/07/95

اولین کنفرانس بین‌المللی آب، محیط زیست و توسعه‌ی پایدار

اردبیل

شبیه‌سازي هیدروگراف سیل با استفاده از مدل HMS-HEC در حوزه آبخیز عموقین، استان اردبیل

شهناز میرزایی- اباذر اسمعلی- رئوف مصطفی‌زاده- اردوان قربانی- سجاد میرزایی

کامل

52

07/10/95

چهارمین کنگره‌ی بین‌المللی عمران معماری و توسعه‌ی شهری

تهران

شبيه‌سازي هيدروگراف رواناب مستقيم آبخيز آغلاغان-چاي اردبيل با

روش كلارك در مدل wms

پریا ندیری نیری- اباذر اسمعلی عوری- رئوف مصطفی‌زاده- سجاد میرزایی- اردوان قربانی

کامل

53

- مقالات کامل همایش داخلی غیر نفر اول یا راهنما؛

رديف

تاريخ

عنوان همایش

محل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي نویسندگان

وضعیت چاپ

۱

23/07/87

سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تبریز

بررسی امکان بکارگيری مدل GIUH در شبيهسازی عکس‌العمل هيدرولوژيکی حوزه‌ی آبخيز خانميرزا

خدایار عبداللهی- اباذر اسمعلی- منوچهر فرج­زاده اصل- سیدحمیدرضا صادقی- نصرت ا... اسماعیلی

کامل

۲

03/10/87

اولین همایش ملی مدیریت و توسعه‌ی کشاورزی پایدار

اهواز

ارزیابی پایداری اکولوژیکی نظام‌های کشت برنج در استان مازندران

اصغر باقری- حسین شعبانعلی فمی- احمد رضوانفر- علی اسدی-  اباذر اسمعلی

کامل

(بدون فایل)

۳

14/12/87

اولین همایش ملی فناوری‌های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی

رشت

ارزیابی زیست‌محیطی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و توسعه‌ی پایدار کشاورزی (مطالعه‌ی موردی حوضه‌ی آبخیز کفتاره‌ی اردبیل)

اردوان قربانی- اباذر اسمعلی- حسین آهنی

کامل

۴

27/01/88

همایش ملی بحران آب و ضرورت احیای حقابه‌ی استان اردبیل از قزل اوزن

اردبیل

بررسی تأثیر شیب زمین روی مقدار تغذیه‌ی منابع آبی زیرزمینی در حوزه‌های استان اردبیل

مجید رئوف- امیرحسین ناظمی- سید علی­اشرف صدرالدینی- صفر معروفی- علی رسول‌زاده- اباذر اسمعلی

کامل

۵

02/02/88

پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

گرگان

برآورد تغذیه و تغییرات حجم مخزن آب زیرزمینی دشت هشتگرد بوسیله‌ی بیلان آبی و ردیابی شیمیایی

حسین سعادتی- اباذر اسمعلی- فرود شریفی- محمد مهدوی- حسن احمدی

کامل

۶

14/12/89

اولين کنفرانس ملي ژئوماتیک نوین در خدمت جامعه

تهران

ارزیابی کارایی شاخص NDVI در برآورد و ارزیابی پوشش گیاهی در سطح شهرستان خلخال با استفاده از تصاویر لندست ETM+

اردوان قربانی- امیر میرزایی موسی‌وند-  اباذر اسمعلی- حسین طالب­پور

کامل

۷

14/12/89

اولين کنفرانس ملي ژئوماتیک نوین در خدمت جامعه

تهران

تهیه‌ی نقشه‌ی پراکنش گونه‌ی Thymus kotchyanus Boiss & Hohen با استفاده از GPS و GIS در سطح شهرستان­های خلخال و کوثر

زهره‌سادات قاسمی- اردوان قربانی- اباذر اسمعلی

کامل

۸

07/02/90

هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

اصفهان

ارزيابي روش­هاي منحنی­سنجه‌ی رسوب در برآورد بار معلق رودخانه­های آذربایجان شرقی

منصور بیاضی- مهدی عرفانیان- هیراد عبقری- اباذر اسمعلی

کامل

۹

25/02/90

هیجدهمین همایش ملی ژئوماتیک 90

تهران

تهیه‌ی نقشه‌ی پراکنش گونه‌ی Dactylis glomerata L با استفاده از GPS و GIS در سطح شهرستان­های خلخال و کوثر

زهره‌سادات قاسمی- اردوان قربانی- اباذر اسمعلی

کامل

۱۰

12/06/90

دوازدهمين كنگره‌ی علوم خاك ايران

تبریز

بررسی حساسیت به سازند زمین‌شناسی بر روي فرسایش خندقی با استفاده از GIS (مطالعه‌ی موردي: حوزه‌ی آبخیز قوري‌چاي استان اردبیل)

رضا سراج امانی- اباذر اسمعلی- لیدا عیسی‌زاده- مریم برمکی- نیر چکمه­چی

کامل

۱۱

27/02/91

هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

خرم آباد

رابطه‌ی قطر خاكدانه‌ها با مقدار ماده‌ی آلي و SAR در اراضي خندقي حوزه‌ی آبخيز قوري‌چاي اردبيل

بهنام فريد- علي نجفي‌نژاد-

اباذر اسمعلي

کامل

۱۲

27/02/91

سومين همايش بين‌المللي تغيير اقليم و گاه‌شناسي

ساري

بررسي روند تغييرات پارامترهاي كيفي آب در ايستگاه قزاقلي استان گلستان

بهنام فريد- اباذر اسمعلي

کامل

۱۳

27/02/91

سومين همايش بين‌المللي تغيير اقليم و گاه‌شناسي

ساري

نقش خصوصیات توپوگرافی در گسترش فرسایش خنذقی در حوزه‌ی آبخیز قوری‌چای اردبیل (به کمک GIS و روش تحلیل سلسله مراتبی)

بهنام فريد- علي نجفي‌نژاد-

مجيد اونق- اباذر اسمعلي

کامل

۱۴

27/02/91

اولين همايش ملي توسعه‌ی پايدار در مناطق خشك و نيمه‌خشك

ابركوه

بررسي عوامل موثر بر فرسايش خندقي و ارائه‌ی راه‌كارهاي حفاظتي در راستاي دست‌يابي به توسعه‌ی پايدار در حوضه‌ی آبخيز قوري‌چاي

نسرين حسين‌زاده- عقيل مددي- اباذر اسمعلی

کامل

(بدون فایل)

۱۵

27/02/91

نخستين همايش ملي دماوند كوه

ساري

ارزيابي عوامل موثر بر وقوع فرسايش خندقي در حوضه‌ی آبخيز قوري‌چاي

نسرين حسين‌زاده- عقيل مددي- اباذر اسمعلی

کامل

(بدون فایل)

۱۶

03/12/91

همایش ملی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز و تولید ملی

ملایر

برآورد ارتفاع رواناب با روش SCS-CN با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS (مطالعه‌ی موردی: حوزه‌ی آبخیز نمین)

حسین غفاری- علی رسول‌زاده-  اباذر اسمعلی

کامل

۱۷

09/12/91

همايش ملي انجمن ايراني ژئومرفولوژی

تهران

برآورد دبي سيلابي با استفاده از مدل‌هاي تجربي فولر و جاستين در محيط GIS مطالعه‌ی موردي: حوضه‌ی شهري ايذه- خوزستان

موسي عابديني-  اباذر اسمعلی- معصومه موسوی- سوسن طولابي- هوشنگ عباسي

کامل

۱۸

24/05/92

دومين همايش ملي حفاظت و برنامه‌ريزي محيط‌زيست

همدان

بررسي روش‌هاي تخمين آبدهی سالانه‌ی حوضه‌ی آبخيز هراز استان مازندران

محمد گلشن- عطاالله كاويان- حامد روحاني- اباذر اسمعلي

کامل

۱۹

30/05/92

دومین كنگره‌ي ملي كشاورزي ارگانيك

اردبيل

مدیریت پایدار خاک با مطالعه‌ی تغییرات مکانی کربن آلی و جرم مخصوص حقیقی در اراضی جنگلی، زراعی و مرتعی منطقه‌ی فندقلو، اردبیل

ثریا دیزجقربانی-

شکراله اصغری-  اباذر اسمعلی- حسن اصولی

کامل

۲۰

30/05/92

دومین كنگره‌ي ملي كشاورزي ارگانيك

اردبيل

بررسی تأثیر غلظت سدیم محلول بر فرسایش‌پذیری اراضی بدلندی منطقه‌ی کوثر، استان اردبیل

محمد خوشبختی-

اسماعیل گلی- اباذر اسمعلی- غلامرضا احمدزاده

کامل

۲۱

30/05/92

دومین كنگره‌ي ملي كشاورزي ارگانيك

اردبيل

بررسی تغییرات کمّی آب زیرزمینی آبخوان دشت اردبیل طی ده سال آبی دوره‌ی آماری (81-80 تا 90-89)

حسین غفاری- علی رسول‌زاده- مجید رئوف- اباذر اسمعلی

کامل

۲۲

30/05/92

دومین كنگره‌ي ملي كشاورزي ارگانيك

اردبيل

اصلاح ضريب منطقه‌اي فرمول تجربي فولر براي برآورد دبي اوج روزانه (مورد مطالعه: حوضه‌ی آبخيز بالقلي‌چاي)

علي قاسمي - علي سلاجقه - آرش ملكيان - اباذر اسمعلي

کامل (بدون گواهی)

۲۳

30/05/92

دومین كنگره‌ي ملي كشاورزي ارگانيك

اردبيل

بررسي و تعيين بهترين مدل توزيع زماني بارش 6 ساعته (مورد مطالعه، حوضه‌ی آبخيز بالقلي‌چاي)

علي قاسمي - علي سلاجقه - آرش ملكيان - اباذر اسمعلي

کامل (بدون گواهی)

۲۴

04/06/92

نخستين همايش ملي دانشجويي پيشگيري و مبارزه با فرسايش خاك

خرم آباد

مدل‌سازي فرسايش خاك و توليد رسوب با استفاده از مدل EPM در محيط GIS (مطالعه‌ی موردي: حوضه‌ی آبخيز سولاچاي- اردبيل)

سوسن طولابي- موسي عابديني- اباذر اسمعلی

کامل

۲۵

21/06/92

دومین همايش ملي توسعه‌ی پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

همدان

بررسی روش‌های مختلف درونیابی در تهیه‌ی نقشه‌های هم‌تراز آب زیرزمینی با استفاده از ArcGIS در آبخوان دشت اردبیل

حسین غفاری- علی رسول‌زاده- مجید رئوف- اباذر اسمعلی

کامل

۲۶

21/06/92

دومین همايش ملي توسعه‌ی پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

همدان

ارزيابي فرسايش خاك با استفاده از مدل wepp با هدف بهره‌وري كشاورزي (مطالعه‌ی موردي: حوضه‌ی آبخيز آلاديزگه)

فریبا اسفندیاری- عسگر جسارتی- اباذر اسمعلی

کامل

۲۷

07/08/92

دومین کنفرانس بین‌المللی مخاطرات محیطی

تهران

تحلیل و پهنه‌بندی خطر سیلاب در حوضه آبخیز شهر ایذه با استفاده از مدل‌های تجربی و سلسله مراتبی

معصومه موسوی- موسی عابدینی- اباذر اسمعلی

کامل

۲۸

08/08/92

نخستين كنفرانس بين‌المللي اكولوژي سيماي سرزمين

اصفهان

Investigation the Sensitivity of Balgholi river subwatersheds to the effective factors on flooding

علي قاسمي- علي سلاجقه- آرش ملكيان- اباذر اسمعلی

کامل

۲۹

08/08/92

نخستين كنفرانس بين‌المللي اكولوژي سيماي سرزمين

اصفهان

Investigation of BALEGLICHAY Subwatershed Flooding Based on the Physicals Characteristics by Using GIS technique

علي قاسمي- علي سلاجقه- آرش ملكيان- اباذر اسمعلی

کامل

۳۰

08/08/92

نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

یزد

نقش تغییرات مکانی بارندگی بر روی سیل‌خیزی زیرحوضه‌های بالقلی‌چای

علي قاسمي- علي سلاجقه- آرش ملكيان- اباذر اسمعلی

کامل

۳۱

20/10/92

اولين همايش سراسری محيط‌زيست، انرژی و پدافند زیستی

تهران

کاربرد مدل LIM در پهنه‌بندی احتمال خطر زمین‌لغزش‌های منطقه‌ی علی‌آباد خلخال

راحیل تمیمی- موسی عابدینی- اباذر اسمعلی- فاطمه مدنی

کامل

۳۲

01/12/92

اولين همايش ملي برنامه‌ريزي، حفاظت از محيط‌زيست و توسعه‌ی پايدار

همدان

بررسي كارايي برخي از شاخص‌هاي سنجش از دور در ارتباط با برآورد پوشش زمين با استفاده از تصاوير ETM+2002, TM1987 و IRS2008 (مطالعه‌ی موردي: شهرستان خلخال)

امير ميرزايي موسي‌وند - اردوان قرباني - اباذر اسمعلي عوري

کامل

۳۳

29/05/93

سومین كنگره‌ي ملي كشاورزي ارگانيك

اردبيل

تأثیر پوشش سنگ‌ریزه سطحی بر رواناب و هدررفت خاک با استفاده از شبیه‌سازی بارش (مطالعه‌ی موردی: بند الماس استان اردبیل)

الناز آذرتاج نوبر- علی رسول‌زاده- علی اصغری- اباذر اسمعلی عوری

کامل

۳۴

29/05/93

سومین كنگره‌ي ملي كشاورزي ارگانيك

اردبيل

بررسی تأثیر تغییرات کاربري اراضی روی خصوصیات فیزیکی خاک و ضریب رواناب با استفاده از بارش مصنوعی

(مطالعه‌ی موردی: بند الماس استان اردبیل)

الناز آذرتاج نوبر-

علی رسول‌زاده- علی اصغری- اباذر اسمعلی عوری

کامل

۳۵

29/05/93

سومین كنگره‌ي ملي كشاورزي ارگانيك

اردبيل

بررسي روند تغييرات مقدار حداکثر بارش روزانه

(مطالعه‌ی موردی: ماکو- چالدران؛ استان آذربایجان غربی)

سجاد میرزائی- یداله میرزائی- سوری محمودی- اباذر اسمعلی

کامل

۳۶

29/05/93

سومین كنگره‌ي ملي كشاورزي ارگانيك

اردبيل

ارزیابی مدل‌های نفوذ کوستیاکوف و گرین امپت در کاربری‌های مختلف اراضی منطقه‌ی گرمی

سجاد عبدی- شکراله اصغری- اباذر اسمعلی عوری- مجید رئوف

کامل

۳۷

29/05/93

سومین كنگره‌ي ملي كشاورزي ارگانيك

اردبيل

بررسی روابطه‌ی بین رواناب و برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در مراتع گرمی

سجاد عبدی- شکراله اصغری- اباذر اسمعلی عوری- مجید رئوف

کامل

۳۸

12/06/93

دومين همايش سراسری كشاورزي و منابع طبيعي پایدار

تهران

مدل‌سازی فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه‌ی آبخیز رودخانه‌ی آق‌سو با استفاده از روش پسیاک اصلاح شده و  سامانه‌ی اطلالاعات جغرافیایی (GIS)

نرگس امانی- اباذر اسمعلی عوری- عقیل مددی

کامل

۳۹

19/06/93

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

کرمان

بررسی تأثیر تغییرات کاربري اراضی بر میزان فرسایش خاک و رواناب سطحی با استفاده از شبیه‌سازی بارش

(مطالعه‌ی موردی: بند الماس استان اردبیل)

الناز آذرتاج نوبر-

علی رسول‌زاده- علی اصغری- اباذر اسمعلی عوری

کامل

40

27/10/93

اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه‌ی پایدار ایران

تهران

ارزیابی روشهای تجربی جاستین، ایکار و کوتاین در برآورد آبدهی حوضه اهرچای

غلامرضا عطفی- مجید رئوف- اباذر اسمعلی عوری- آیت سلحشور

کامل

41

27/10/93

اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه‌ی پایدار ایران

تهران

بررسی تأثیرات احداث سد بر روی دبی ماهانه (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی- شهرستان اهر)

غلامرضا عطفی- مجید رئوف- اباذر اسمعلی عوری- آیت سلحشور

کامل

42

29/11/93

دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

بیرجند

مدل‌سازی هیدرولوژیکی حوزه‌ی آبخیز با استفاده از مدل ArcSWAT

عطاا... کاویان- محمد گلشن- حامد روحانی- اباذر اسمعلي عوري

کامل

43

18/03/94

اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب

تهران

هیدرودینامیک سرریزهای کنگره‌ای نیم‌دایره‌ای

مسعود لطفی- اکبر صفرزاده- اباذر اسمعلی

کامل

44

27/03/94

اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

اردبیل

ارزیابی پهنه‌بندی خطر وقوع بهمن با بکار‌گیری روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه‌ی موردی: حوزه‌ی آبخیز مشرف به شهرستان خلخال)

ربابه کفیلی‌فرد- اباذر اسمعلی

کامل

45

27/03/94

اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

اردبیل

بررسی و تهیه‌ی نقشه‌ی پهنه‌بندی خطر بهمن در حوزه‌ی آبخیز مشرف به شهرستان سرعین

شبنم زارعیان- اباذر اسمعلی

کامل

46

25/06/94

کنفرانس بین‌المللی توسعه با رویکرد کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

تبریز

برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه آبخیز عنبران با استفاده از مدل WEPP و GIS

موسی عابدینی- حسین دانشور گبلو- اباذر اسمعلی عوری

کامل

47

12/12/94

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

اردبیل

ارزیابی روش‌های جداسازی جریان پایه از هیدروگراف جریان روزانه (مطالعه موردی تعدادی از ایستگاه‌های هیدرومتری استان اردبیل)

سونیا مهری- رئوف مصطفی‌زاده- اباذر اسمعلی عوری- اردوان قربانی

کامل

48

12/12/94

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

اردبیل

ارزیابی توان اكولوژیك حوزه‌ی آبخیز قوری چای برای كاربری‌های كشاورزی، مرتعداری و جنگل‌داری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

حسین غفاری- اباذر اسمعلی عوری

کامل

49

10/06/95

اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه‌ی پایدار در زاگرس مرکزی

شهرکرد

ارزیابی آسیب‌پذیري منابع آب سطحی در استان اردبیل با استفاده از شاخص فالکن‌مارك

رقیه آسیابی هیر- رئوف مصطفی‌زاده- مجید رئوف- اباذر اسمعلی عوری

کامل

50

10/06/95

اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه‌ی پایدار در زاگرس مرکزی

شهرکرد

مقایسه‌ی معیارهاي هیدرولوژیک تغییرات جریان در ایستگاه کوزه‌تپراقی اردبیل

سعید خروشی- رئوف مصطفی‌زاده- اباذر اسمعلی- مجید رئوف

کامل

51

23/06/95

اولین همایش بین‌المللی مخاطرات طبیعی و بحران‌های زیست‌محیطی ایران، راهکارها و چالش‌ها

اردبیل

بررسي عوامل موثر بر وقوع سيل در حوضه‌ی زنجانرود با استفاده از GIS

موسی عابدینی- رقیه فولادی- اباذر اسمعلی عوری- غلامرضا احمدزاده

کامل (خلاصه)

52

23/06/95

اولین همایش بین‌المللی مخاطرات طبیعی و بحران‌های زیست‌محیطی ایران، راهکارها و چالش‌ها

اردبیل

پهنه‌بندي خطر سيلاب در حوضه‌ی زنجانرود با استفاده از GIS

موسی عابدینی- رقیه فولادی- اباذر اسمعلی عوری- غلامرضا احمدزاده

کامل (خلاصه)

53

06/07/95

اولین کنفرانس بین‌المللی آب، محیط زیست و توسعه‌ی پایدار

اردبیل

تغییرات فصلی جریان پایه چند ایستگاه منتخب در استان اردبیل

سونیا مهری- رئوف مصطفی‌زاده- اباذر اسمعلی عوری- اردوان قربانی

کامل (خلاصه)

54

07/10/95

چهارمین کنگره‌ی بین‌المللی عمران معماری و توسعه‌ی شهری

تهران

روند تغییرات آبدهی جریان در بخشی از رودخانه سیمینه‌رود بوکان و اثرات زیست‌محیطی آن

رئوف مصطفی‌زاده- اباذر اسمعلی عوری- محسن ذبیحی

کامل (خلاصه)

55

- چکیده مقالات همایش داخلی نفر اول یا راهنما؛

رديف

تاريخ

عنوان همایش

محل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي نویسندگان

وضعیت چاپ

۱

02/12/86

چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری

کرج

مدل‌سازی فرسایش و تولید رسوب و تهیه‌ی نقشه‌ی خطر فرسایش آبی (مطالعه‌ی موردی: حوزه‌ی آبخیز بالغلی‌چای، اردبیل)

اباذر اسمعلی- حسن احمدی- سادات فیض­نیا- جمال قدوسی

خلاصه

۲

28/05/87

دهمین کنگره‌ی زراعت و اصلاح نباتات ایران

کرج

اثر نوع کاربری در فرسایش خاک و راه‌کارهای زراعی جهت حفاظت خاک و توسعه‌ی پایدار  (مطالعه‌ی موردی: حوزه‌ی آبخیز قره‌شیران در اردبیل)

اباذر اسمعلی

خلاصه

۳

21/04/88

یازدهمین کنگره‌ی علوم خاک ایران

گرگان

ارزیابی تغییرات فصلی فرسایش آبی با استفاده از مدل تصمیم­گیری درختی (مطالعه‌ی موردی: حوزه‌ی آبخیز زنجانرود، زنجان)

اباذر اسمعلی- جمال قدوسی- اصغر باقری

خلاصه

۴

25/02/91

نوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک 91

تهران

كاربرد RS و GIS در ارزيابي پتانسيل خطر فرسايش با استفاده از مدل EPM

اباذر اسمعلی- بهنام سعیدی

خلاصه

- چکیده مقالات همایش داخلی غیر نفر اول یا راهنما؛

رديف

تاريخ

عنوان همایش

محل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي نویسندگان

وضعیت چاپ

۱

27/01/88

همایش ملی بحران آب و ضرورت احیای حقابه‌ی استان اردبیل از قزل اوزن

اردبیل

مدیریت جامع منابع آب و لزوم انتقال آب بین‌حوضه­ای

اردوان قربانی- اباذر اسمعلی- حسین گلمحمدی- فریبا اسفندیاری- فرشته کمکلایی- حامد سلطانی

خلاصه

۲

29/04/88

چهارمین همایش منطقه‌ای ایده­های نو در کشاورزی

خوراسگان

اندازه­گیری و مقایسه‌ی برخی خصوصیات فیزیکی بقایای بستر جنگل و اثرات آن بر اتلاف آب

مجید هماپور گورابجیری- علی رسول‌زاده- اباذر اسمعلی

خلاصه

۳

04/09/88

همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی

کرمانشاه

اندازه­گیری خصوصیات هیدرولیکی بقایای لاشبرگ کف جنگل به روش معکوس

مجید هماپور گورابجیری- علی رسول‌زاده- اباذر اسمعلی- سید علی‌اکبر موسوی

خلاصه (بدون فایل)

۴

04/09/88

همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی

کرمانشاه

بررسی تأثیر گونه‌ی گیاهی بر خصوصیات فیزیکی و منحنی مشخصه‌ی آب خاک در جنگل­های پهن‌برگ، سوزنی‌برگ و مخلوط

مجید هماپور گورابجیری- علی رسول‌زاده- اباذر اسمعلی

خلاصه (بدون فایل)

۵

04/08/90

نخستين همايش بين­المللي آتش­سوزي در عرصه­هاي منابع طبيعي

گرگان

اثر آتش­سوزي بر مواد غذايي خاك

حسین کاویان­پور- زینب جعفریان- اباذر اسمعلی- عطاالله کاویان

خلاصه (بدون فایل)

۶

27/02/91

هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

خرم آباد

تعيين روند تغييرات رسوب معلق در حوزه‌ی آبخيز سرخاب

محمود عرب‌خدري- كلثوم صدارتي-  اباذر اسمعلی- محمد بخشي

خلاصه

۷

26/07/91

كنگره‌ي ملي كشاورزي ارگانيك

اردبيل

شبيه‌سازي جريان ماهانه‌ي رودخانه‌ي بالخلي‌چاي استان اردبيل با استفاده از مدل SWAT

آيت سلحشور- مجيد رئوف-

اباذر اسمعلي

خلاصه

۸

26/07/91

كنگره‌ي ملي كشاورزي ارگانيك

اردبيل

تعیین روابط بین فرسایش سطحی و رودخانه‌ای با عوامل موثر بر آنها در حوزه‌ی آبخیز قره‌شیران اردبیل

سميه نجفي- اباذر اسمعلي- سيامك ساعدي

خلاصه

۹

26/07/91

كنگره‌ي ملي كشاورزي ارگانيك

اردبيل

ارائه‌ی مدل منطقه‌ای جهت ارزیابی کمّی شدت فرسایش آبی در حوزه‌ی آبخیز شمس‌آباد، اردبیل

آيسانا ايثاريان- اباذر اسمعلي- سيامك ساعدي

خلاصه

۱۰

26/07/91

كنگره‌ي ملي كشاورزي ارگانيك

اردبيل

شبيه‌سازي بيلان آب حوضه‌ی آبخيز بالخلوچاي اردبيل با استفاده از مدل SWAT

آيت سلحشور- مجيد رئوف-

اباذر اسمعلي

خلاصه

۱۱

07/08/92

دومین کنفرانس بین‌المللی مخاطرات محیطی

تهران

پیش‌بینی دبی اوج لحظه‌ای و 24 ساعته‌ی سیلاب و تحلیل فراوانی وقوع

آن در زیرحوزه‌های رودخانه‌ی بالقلی‌چای

علي قاسمي- علي سلاجقه- آرش ملكيان- اباذر اسمعلی

خلاصه

۱۲

24/12/92

اولين همايش مجازي ملی علوم زمين

ارومیه

برآورد مقدار رسوب حوضه‌ی آبخيز سولاچاي با استفاده از دو مدل EPM و Fournier در محيط نرم‌افزار ArcGIS

سوسن طولابي-  موسي عابديني - اباذر اسمعلي عوري

خلاصه

۱۳

24/02/93

چهارمین کنفرانس بین‌المللی چالش‌های زیست‌محیطی و گاهشناسی درختی

ساری

Investigation of the temporal distribution of design rainfall in the Ardabil province

پریا ندیری نیری-

سجاد میرزایی- علی قاسمی- اباذر اسمعلی

خلاصه

- کنفرانس‌های خارجی؛

رديف

تاريخ

عنوان همایش

محل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي نویسندگان

وضعیت چاپ

كشور

شهر

1

14/09/2003

International Symposium on 25 years of assessment of erosion

Belgium

Ghent

Comparison of two Analytical Hierarchy Process (AHP) and Multiple Regression (MR) methods applied in landslides studies (a case-study of the Germichay catchment, Ardebil Province, Iran)

اباذر اسمعلی

کامل

2

10/11/2003

International Conference of MapAsia

Malaysia

Kuala Lumpur

Using GIS & RS in Mass Movements Hazard Zonation -A Case Study in Germichay Catchment, Ardebil, Iran

اباذر اسمعلی

کامل

3

04/08/2008

EUROSOIL 2008

Austria

Viena

Mapping soil erodibility using geostatistics and GIS techniques in Baleghli Chay watershed, Ardabil, Iran

اباذر اسمعلی

خلاصه

4

10/11/2008

The 29th Asian conference on remote sensing - ACRS 2008

Sri Lanka

Colombo

Analyses of relations between variable factors and water erosion changes using GIS and RS (Case study: Yamchi dam drainage basin, Ardebil, Iran)

اباذر اسمعلی

کامل

5

19/11/2009

The 30th Asian conference on remote sensing - ACRS 2009

China

Beiging

Landslide Hazard Zonation Using MR and AHP Methods and GIS Techniques in Langan Watershed, Ardabi, Iran

اباذر اسمعلی- سجاد امیریان

کامل

6

01/11/2010

The 31th Asian conference on remote sensing - ACRS 2010

Vietnam

Hanoy

STUDYING THE EFFECTS OF FACTORS DETERMINING WATER EROSION DEVELOPMENTS USING GIS-RS TECHNIQUES IN GHORI CHAY WATERSHED IN SOUTH OF ARDABIL, IRAN

اباذر اسمعلی- ابراهیم پذیرا- نیر چکمه­چی

کامل

7

01/11/2010

The 31th Asian conference on remote sensing - ACRS 2010

Vietnam

Hanoy

Evaluations of the different indices for canopy/ land cover estimation in Khalkhal county (North west of Iran)

اردوان قربانی– حسین طالب­پور- اباذر اسمعلی

کامل

8

15/05/2012

8th International Soil Science Congress

Turkey

Izmir

Assessment of an “EPM” Based Regional Model Efficiency in Soil Erosion Estimation at the North of Khalkhal Catchment, Ardabil, Iran

اباذر اسمعلی

کامل

9

15/05/2012

8th International Soil Science Congress

Turkey

Izmir

Estimating and comparing the amount of water erosion using process based WEPP model and experimental model of EPM in the Atashgah watershed, Ardabil

علی جنابی- اباذر اسمعلی- حسین سعادتی

کامل

10

15/05/2012

8th International Soil Science Congress

Turkey

Izmir

Study of erosion and sediment production using MPSIAC model in Imam Kandi watershed, Orumieh

اباذر اسمعلی- فاطمه علیلو

کامل

11

15/05/2012

8th International Soil Science Congress

Turkey

Izmir

Relationships among envirovnmental factors hnfluencing soil erosion using GIS (Khiav Chay Watershed, Ardabil, Iran)

مريم برمكي- ابراهيم پذيرا- اباذر اسمعلی

کامل

12

15/05/2012

8th International Soil Science Congress

Turkey

Izmir

Comparison the effects of burn land and various vegetation cover treatments on soil chemical and physical characteristics

اباذر اسمعلی- حسين كاويان‌پور- زينب جعفريان- عطاالله كاويان

کامل

داوری در کنفرانس‌ها

ردیف

نام همایش_ شهر

تعداد مقاله

تاریخ

1

یازدهمین کنگره علوم خاک ایران_ گرگان

35

تیر 1388

2

دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران_ گرگان

23

تیر 1389

3

اولين همايش تخصصي توسعه كشاورزي استانهاي شمالغرب كشور_ مشگین‌شهر

5

شهریور 1390

4

دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری_ بیرجند

21

بهمن 1393

5

کنفرانس اسلامی ایرانی پیشرفت_ تهران

5

بهمن 1393

6

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست_ اردبیل

5

اسفند 1394

7

یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری_ یاسوج

11

فروردین 1395

افتخارات و جوایز

 1- فارغ‌التحصیل رتبه‌ی اول مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته‌ی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه یزد- بهمن 1378.

 2- رتبه‌ی اول آزمون کارشناسی ارشد در رشته‌ی آبخیزداری و قبولی در دانشگاه تهران- 1379.

 3- رتبه‌ی اوّل آزمون کتبی و رتبه‌ی دوم آزمون نهایی دکتری تخصصی دانشگاه تهران در رشته‌ی آبخیزداری- 1381.

 4- رتبه‌ی اول آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران در رشته‌ی علوم و مهندسی آبخیز- 1381.

 5- رتبه‌ی اول آزمون دکتری اعزام به خارج کشور در رشته‌ی آبخیزداری- 1381.

 6- دریافت لوح تقدیر و جایزه‌ی کتاب فصل تابستان 1389.

 7- ارتقاء مرتبه‌ی علمی به دانشیاری در سال 1392.

فعالیت های اجرایی

ردیف

عنوان فعالیت

تاريخ انجام فعالیت

مدت فعاليت

از تاریخ

تا تاریخ

سال

ماه

روز

1

ناظر انجمن علمی خاکشناسی و مرتع و آبخیزداری

01/07/87

31/6/89

2

0

0

2

مديريت گروه آموزشی خاکشناسی، مرتع و آبخیزداری

08/09/88

25/10/89

1

1

17

3

مدیریت گروه مرتع و آبخیزداری

25/10/89

25/10/91

2

0

0

4

سرپرست دانشکده‌ی کشاورزی مشگین‌شهر

06/07/92

28/05/93

-

10

22

5

ناظر انجمن علمی مرتع و آبخیزداری

01/09/93

01/09/94

1

0

0

6

داوری مقالات در مجلات علمی

ردیف

عنوان مقاله_ مجله

نوع مقاله

تاریخ

1

Soil Erosion and Sediment Yield Modeling Using Remote Sensing (RS) and Geographic Information Systems (GIS) techniques Techniques

(Case study, Ilam Dam Watershed, Iran) (CJES(

علمی پژوهشی

اکتبر 2009

2

ESTIMATING SOIL ERODIBILITY FROM MICROTOPOGRAPHIC FEATURES OF EROSION BY RAIN UNDER SELECTED CROPPING SYSTEMS AND MANAGEMENT PRACTICES IN MHONG CHUN YEN VILLAGE, NORTHERN THAILAND (JSSEM(

علمی پژوهشی

می 2010

3

Assessing the effect of climate change on river flow

(case study of Kura-Aras river basin(

علمی پژوهشی

مارس 2011

4

Correction on Chang et al equation factors of suspended load (estimation

(Case Study: Central Alborz Rivers of Iran(

علمی پژوهشی

آوریل 2011

5

Seasonal Meteorological Drought Prediction Using Support Vector Machine

علمی پژوهشی

مارس 2011

6

Evaluation of integrated KW-GIUH and MUSLE models to predict sediment yield using GIS (Case Study: Kengir Watershed, Iran) (AJAR(

علمی پژوهشی

مارس 2011

7

Investigation of flood maps and drawing it with using numerical software

(WASJ-2011-3038(

علمی پژوهشی

نوامبر 2011

8

Deforestation effects on soil properties, runoff and erosion in northern Iran (AJGS(

علمی پژوهشی

ژانویه 2012

9

Wavelet genetic algorithm-support vector regression (wavelet GA-SVR) for monthly flow forecasting (J. of Hydrology(

علمی پژوهشی

ژوئن 2012

10

ارزیابی رابطه SCS در تعیین تلفات اولیه باران در حوضه های آبریز

(مجله‌ی علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی_ اصفهان)

علمی پژوهشی

خرداد 1391

11

بررسي پتانسیل رطوبتی شن‌زارهاي كاشان با استفاده از روش بيلان آبي

(نشریه‌ی علوم آب و خاک_ اصفهان)

علمی پژوهشی

فروردین 1394

12

ارزیابی وضعیت بالفعل بیابانزایی با تاکید بر معیار آب، اقلیم و خاک با استفاده از مدل IMDPA (مطالعه موردی: دشت عباس، ایلام) (نشریه‌ی علوم آب و خاک_ اصفهان)

علمی پژوهشی

اردیبهشت1394

13

پهنه‌بندی فرسایش در حوضه آبخیز کهمان و مقایسه سه مدل EPM ، BLM و Fargas

(نشریه‌ی تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی_ دانشگاه خوارزمی تهران)

علمی پژوهشی

اردیبهشت1394

14

بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر تغییرات رواناب سطحی مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه (مجله‌ی اکوهیدرولوژی_ تهران)

علمی پژوهشی

مرداد 1394

15

تحليل فراواني منطقه اي جريان حداقل در حوضه هاي آبريز مازندران (دانشگاه سمنان)

طرح پژوهشی

آذر 1394

16

مدیریت جامع حوزه آبخیز با استفاده از مدل تصمیم­گیری چند معیاره تاپسیس

(مطالعه موردی: حوزه آبخیز دلیچای) (نشریه‌ی علوم آب و خاک_ اصفهان)

علمی پژوهشی

بهمن 1394

17

مطالعه ریخت­شناسی پیچان‏رودها با جریان کنترل شده با استفاده از تکنیک­های  RSو GIS (مطالعه موردی: رودخانه زاینده­رود در پایین­دست سد زاینده­رود) (نشریه‌ی علوم آب و خاک_ اصفهان)

علمی پژوهشی

بهمن 1394

18

Assessment of Soil Fertility for Potato Production Using Fuzzy-AHP
Approach and GIS in Rokh Plain, Northeast of Iran

(Journal of Soil Environment, Ardabil)

علمی پژوهشی

بهمن 1394

19

SUITABLE SITE SELECTION FOR GABION CHECK DAMS CONSTRUCTION USING ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS AND DECISION MAKING METHODS

(Journal of Soil Environment, Ardabil)

علمی پژوهشی

بهمن 1394

20

پتانسیلیابی شبکههای باور بیزین جهت ارزیابی تاثیر معیار کیفیت خاک در بیابانزایی منطقه دشت سگزی اصفهان (نشریه‌ی علوم آب و خاک_ اصفهان)

علمی پژوهشی

اردیبهشت 1395

21

ارزیابی فعالیتهای نوزمینساخت در حوضه آبخیز تنگ از طریق شاخص‌های ژئومورفولوژیکی (نشریه‌ی تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی_ دانشگاه خوارزمی تهران)

علمی پژوهشی

اردیبهشت 1395

22

شبیه‌سازی خطر سیلاب با استفاده از مدل اتومات سلولی بر پایه GIS

(مطالعه موردی: حوضه آبریز چرچر) (مجله‌ی پژوهش‌های جغرافیای طبیعی_ تهران)

علمی پژوهشی

اردیبهشت 1395

23

برآورد شاخصهای مورفومتری زمین لغزش کبیرکوه

(نشریه‌ی تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی_ دانشگاه خوارزمی تهران)

علمی پژوهشی

خرداد 1395

24

کاربرد طرح مرکب مرکزی برای پیشبینی تلفات خاک و سرعت رواناب سطحی

در حضور سنگریزهی سطحی (مجله‌ی تحقیقات آب و خاک ایران_ تهران)

علمی پژوهشی

تیر 1395

25

نگاهی به مدل‌های کیفی ‌آب‌هاي زيرزميني شهرستان نظرآباد در محیط GIS® به روش  Kriging (مجله‌ی اکوهیدرولوژی_ تهران)

علمی پژوهشی

تیر 1395

26

پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک در حوضه آبریز لواسانات (نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی_ دانشگاه خوارزمی تهران)

علمی پژوهشی

مرداد 1395

27

تغییرات زمانی میزان تولید رواناب و رسوب در طول فصل رشد گیاه زراعی نخود دیم (مطالعه موردی: در ایستگاه تحقیقات حفاظت خاک تیکمه‌داش، آذربایجان‌شرقی)

(مجله‌ی تحقیقات آب و خاک ایران_ تهران)

علمی پژوهشی

مرداد 1395

28

بررسی تغييرات زمانی_ مکانی تپههای ساحلی ماسه‌اي با استفاده از سنجش ‌از دور (RS)(مطالعه موردي: منطقه غرب زرآباد) (نشریه‌ی تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی_ دانشگاه خوارزمی تهران)

علمی پژوهشی

مرداد 1395

29

ارزیابی مدل MUSLE در برآورد هدررفت خاک در کرتهای کوچک با استفاده از بارانهای شبیهسازی شده (نشریه‌ی علوم آب و خاک_ اصفهان)

علمی پژوهشی

شهریور 1395

30

استفاده از رویکرد پویایی سیستم در مدلسازی بارش رواناب حوضه قره سو (مجله‌ی اکوهیدرولوژی_ تهران)

علمی پژوهشی

مهر 1395

31

بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در مدیریت جامع حوزه آبخیز

(مطالعه موردی: حوزه آبخيز نهرین طبس) (نشریه‌ی علوم آب و خاک_ اصفهان)

علمی پژوهشی

مهر 1395

32

برآورد مقدار فرسایش  در حوزه مندرجان استان اصفهان با استفاده از  تکنیک‌های RS , GIS در مدل RUSLE (نشریه‌ی علوم آب و خاک_ اصفهان)

علمی پژوهشی

مهر 1395

33

ارزيابي توزيع فضايي فرسايش پذيري خاک در منطقه خور و بيابانک (نشریه‌ی علوم آب و خاک_ اصفهان)

علمی پژوهشی

مهر 1395

34

مدل‌سازی رواناب و رسوب خاک‌های لوم شنی گچ‌دار (تحقیقات کاربردی خاک)

علمی پژوهشی

آذر 1395

35

آستانه‌های اثرگذاری شدت بارندگی و شیب بر فرآیند فرسایش در دیم‌زارهای منطقه کلاله استان گلستان (مجله‌ی اکوهیدرولوژی_ تهران)

علمی پژوهشی

آذر 1395

36

شبیه‌سازی سطح ایستابی با استفاده از دو مدل DRAINMOD و ANN+PSO (مطالعه موردی: مزارع کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی) (مجله‌ی اکوهیدرولوژی_ تهران)

علمی پژوهشی

آذر 1395

37

پهنه‌بندی وضعیت حاصلخیزی اراضی دشت مغان بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی در محیط سامانههای اطلاعات جغرافیایی (نشریه‌ی علوم آب و خاک_ اصفهان)

علمی پژوهشی

آذر 1395

38

بررسی روند فرسایش بادی در ایران مرکزی با استفاده از شاخص توفان گرد و غبار (نشریه‌ی علوم آب و خاک_ اصفهان)

علمی پژوهشی

آذر 1395

39

تأثیر سازهی حفاظتی آبشکن بر قوس رودخانه با استفاده از مدل ریاضی CCHE2D (مطالعه موردی: رودخانه میناب) (مجله‌ی اکوهیدرولوژی_ تهران)

علمی پژوهشی

بهمن 1395

40

وزندهی عوامل تاثیرگذار در اولویتبندی مکانی احداث سد های زیرزمینی با معرفی ماتریس وزنی تابع کویین (نشریه‌ی علوم آب و خاک_ اصفهان)

علمی پژوهشی

بهمن 1395

برگشت به صفحه کارنامه علمی