اعضا - اباذر اسمعلی عوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اباذر اسمعلی عوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی

ردیف

عنوان فعالیت

شماره و تاريخ

تاریخ انجام

اسامی همکاران

شروع

پایان

1

بررسی و ارائه‌ی مدل منطقه‌ای تولید رسوب معلق با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری چند‌متغیره‌ی عوامل زمین‌محیطی در مناطق مرکزی استان اردبیل

16515

28/11/86

10/11/86

23/11/87

اباذر اسمعلی- اردوان قربانی

2

پژوهشی در مورفوتکتونیک و مورفودینامیک حوضه‌ی آبخیز باسمنج­چای با تأکید بر فرسایش خاک و رسوبدهی

1493

9/2/87

31/1/87

31/10/87

موسی عابدینی- اباذر اسمعلی

3

تهیه‌ی نقشه‌های فرسایندگی باران و طبقه‌بندی مناطق با شدت‌های مختلف فرسایندگی در استان اردبیل

6051

25/4/87

29/3/87

1/5/88

اباذر اسمعلی- موسی عابدینی - حسین سعادتی

4

مدلسازی تغییرات کاربری اراضی منطقه‌ی اردبیل با استفاده از مدل CLUE-S

12070

23/11/87

13/11/87

1388

فریدون بابایی- اباذر اسمعلی

5

ارزیابی خطر فرسايش آبی و تعيين تغيير‌پذيري فصلي آن با استفاده از مدل تصمیم‌گیری درختی در حوزه‌ی آبخیز برزندچای، اردبیل

83

18/1/88

1/1/88

20/4/89

اباذر اسمعلی- فریدون بابایی اقدم- عطاالله کاویان

6

ارزیابی مناسب­ترین شاخص­های سنجش از دور در ارزیابی پوشش‌گیاهی منطقه‌ی خلخال

2350

14/5/88

8/4/88

اسفند 89

اردوان قربانی- امیر میرزایی موسی­وند- اباذر اسمعلی

7

ارزیابی درونی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

1163/د

19/4/90

19/4/90

15/11/90

اباذر اسمعلی- مهدی روحانی- معراج شرری- غلامرضا احمدزاده

8

مقایسه‌ی مدل‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی جهت برآورد رواناب در مقیاس‌های زمانی مختلف

1904

20/12/90

05/10/90

05/04/92

اباذر اسمعلی- محمدرضا میرزایی- مجید خزایی

9

طراحی و ساخت دستگاه شبیه‌سازی باران

341/ف/م

25/08/92

10/08/92

05/08/94

مجید رئوف- اباذر اسمعلی- رسول سلطانی

10

امکان‌یابی برای احداث سدهای زیرزمینی در حوزه‌ی آبخیز ایستگاه هیدرومتری دوست‌بیگلو در استان اردبیل

759

07/04/1394

20/01/1394

20/01/1395

اباذر اسمعلی- محمد گلشن- کیوان خرمی

:: ::