اعضا - اباذر اسمعلی عوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اباذر اسمعلی عوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی

ردیف

عنوان مقاله_ مجله

نوع مقاله

تاریخ

1

Soil Erosion and Sediment Yield Modeling Using Remote Sensing (RS) and Geographic Information Systems (GIS) techniques Techniques

(Case study, Ilam Dam Watershed, Iran) (CJES(

علمی پژوهشی

اکتبر 2009

2

ESTIMATING SOIL ERODIBILITY FROM MICROTOPOGRAPHIC FEATURES OF EROSION BY RAIN UNDER SELECTED CROPPING SYSTEMS AND MANAGEMENT PRACTICES IN MHONG CHUN YEN VILLAGE, NORTHERN THAILAND (JSSEM(

علمی پژوهشی

می 2010

3

Assessing the effect of climate change on river flow

(case study of Kura-Aras river basin(

علمی پژوهشی

مارس 2011

4

Correction on Chang et al equation factors of suspended load (estimation

(Case Study: Central Alborz Rivers of Iran(

علمی پژوهشی

آوریل 2011

5

Seasonal Meteorological Drought Prediction Using Support Vector Machine

علمی پژوهشی

مارس 2011

6

Evaluation of integrated KW-GIUH and MUSLE models to predict sediment yield using GIS (Case Study: Kengir Watershed, Iran) (AJAR(

علمی پژوهشی

مارس 2011

7

Investigation of flood maps and drawing it with using numerical software

(WASJ-2011-3038(

علمی پژوهشی

نوامبر 2011

8

Deforestation effects on soil properties, runoff and erosion in northern Iran (AJGS(

علمی پژوهشی

ژانویه 2012

9

Wavelet genetic algorithm-support vector regression (wavelet GA-SVR) for monthly flow forecasting (J. of Hydrology(

علمی پژوهشی

ژوئن 2012

10

ارزیابی رابطه SCS در تعیین تلفات اولیه باران در حوضه های آبریز

(مجله‌ی علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی_ اصفهان)

علمی پژوهشی

خرداد 1391

11

بررسي پتانسیل رطوبتی شن‌زارهاي كاشان با استفاده از روش بيلان آبي

(نشریه‌ی علوم آب و خاک_ اصفهان)

علمی پژوهشی

فروردین 1394

12

ارزیابی وضعیت بالفعل بیابانزایی با تاکید بر معیار آب، اقلیم و خاک با استفاده از مدل IMDPA (مطالعه موردی: دشت عباس، ایلام) (نشریه‌ی علوم آب و خاک_ اصفهان)

علمی پژوهشی

اردیبهشت1394

13

پهنه‌بندی فرسایش در حوضه آبخیز کهمان و مقایسه سه مدل EPM ، BLM و Fargas

(نشریه‌ی تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی_ دانشگاه خوارزمی تهران)

علمی پژوهشی

اردیبهشت1394

14

بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر تغییرات رواناب سطحی مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه (مجله‌ی اکوهیدرولوژی_ تهران)

علمی پژوهشی

مرداد 1394

15

تحليل فراواني منطقه اي جريان حداقل در حوضه هاي آبريز مازندران (دانشگاه سمنان)

طرح پژوهشی

آذر 1394

16

مدیریت جامع حوزه آبخیز با استفاده از مدل تصمیم­گیری چند معیاره تاپسیس

(مطالعه موردی: حوزه آبخیز دلیچای) (نشریه‌ی علوم آب و خاک_ اصفهان)

علمی پژوهشی

بهمن 1394

17

مطالعه ریخت­شناسی پیچان‏رودها با جریان کنترل شده با استفاده از تکنیک­های  RSو GIS (مطالعه موردی: رودخانه زاینده­رود در پایین­دست سد زاینده­رود) (نشریه‌ی علوم آب و خاک_ اصفهان)

علمی پژوهشی

بهمن 1394

18

Assessment of Soil Fertility for Potato Production Using Fuzzy-AHP
Approach and GIS in Rokh Plain, Northeast of Iran

(Journal of Soil Environment, Ardabil)

علمی پژوهشی

بهمن 1394

19

SUITABLE SITE SELECTION FOR GABION CHECK DAMS CONSTRUCTION USING ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS AND DECISION MAKING METHODS

(Journal of Soil Environment, Ardabil)

علمی پژوهشی

بهمن 1394

20

پتانسیلیابی شبکههای باور بیزین جهت ارزیابی تاثیر معیار کیفیت خاک در بیابانزایی منطقه دشت سگزی اصفهان (نشریه‌ی علوم آب و خاک_ اصفهان)

علمی پژوهشی

اردیبهشت 1395

21

ارزیابی فعالیتهای نوزمینساخت در حوضه آبخیز تنگ از طریق شاخص‌های ژئومورفولوژیکی (نشریه‌ی تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی_ دانشگاه خوارزمی تهران)

علمی پژوهشی

اردیبهشت 1395

22

شبیه‌سازی خطر سیلاب با استفاده از مدل اتومات سلولی بر پایه GIS

(مطالعه موردی: حوضه آبریز چرچر) (مجله‌ی پژوهش‌های جغرافیای طبیعی_ تهران)

علمی پژوهشی

اردیبهشت 1395

23

برآورد شاخصهای مورفومتری زمین لغزش کبیرکوه

(نشریه‌ی تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی_ دانشگاه خوارزمی تهران)

علمی پژوهشی

خرداد 1395

24

کاربرد طرح مرکب مرکزی برای پیشبینی تلفات خاک و سرعت رواناب سطحی

در حضور سنگریزهی سطحی (مجله‌ی تحقیقات آب و خاک ایران_ تهران)

علمی پژوهشی

تیر 1395

25

نگاهی به مدل‌های کیفی ‌آب‌هاي زيرزميني شهرستان نظرآباد در محیط GIS® به روش  Kriging (مجله‌ی اکوهیدرولوژی_ تهران)

علمی پژوهشی

تیر 1395

26

پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک در حوضه آبریز لواسانات (نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی_ دانشگاه خوارزمی تهران)

علمی پژوهشی

مرداد 1395

27

تغییرات زمانی میزان تولید رواناب و رسوب در طول فصل رشد گیاه زراعی نخود دیم (مطالعه موردی: در ایستگاه تحقیقات حفاظت خاک تیکمه‌داش، آذربایجان‌شرقی)

(مجله‌ی تحقیقات آب و خاک ایران_ تهران)

علمی پژوهشی

مرداد 1395

28

بررسی تغييرات زمانی_ مکانی تپههای ساحلی ماسه‌اي با استفاده از سنجش ‌از دور (RS)(مطالعه موردي: منطقه غرب زرآباد) (نشریه‌ی تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی_ دانشگاه خوارزمی تهران)

علمی پژوهشی

مرداد 1395

29

ارزیابی مدل MUSLE در برآورد هدررفت خاک در کرتهای کوچک با استفاده از بارانهای شبیهسازی شده (نشریه‌ی علوم آب و خاک_ اصفهان)

علمی پژوهشی

شهریور 1395

30

استفاده از رویکرد پویایی سیستم در مدلسازی بارش رواناب حوضه قره سو (مجله‌ی اکوهیدرولوژی_ تهران)

علمی پژوهشی

مهر 1395

31

بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در مدیریت جامع حوزه آبخیز

(مطالعه موردی: حوزه آبخيز نهرین طبس) (نشریه‌ی علوم آب و خاک_ اصفهان)

علمی پژوهشی

مهر 1395

32

برآورد مقدار فرسایش  در حوزه مندرجان استان اصفهان با استفاده از  تکنیک‌های RS , GIS در مدل RUSLE (نشریه‌ی علوم آب و خاک_ اصفهان)

علمی پژوهشی

مهر 1395

33

ارزيابي توزيع فضايي فرسايش پذيري خاک در منطقه خور و بيابانک (نشریه‌ی علوم آب و خاک_ اصفهان)

علمی پژوهشی

مهر 1395

34

مدل‌سازی رواناب و رسوب خاک‌های لوم شنی گچ‌دار (تحقیقات کاربردی خاک)

علمی پژوهشی

آذر 1395

35

آستانه‌های اثرگذاری شدت بارندگی و شیب بر فرآیند فرسایش در دیم‌زارهای منطقه کلاله استان گلستان (مجله‌ی اکوهیدرولوژی_ تهران)

علمی پژوهشی

آذر 1395

36

شبیه‌سازی سطح ایستابی با استفاده از دو مدل DRAINMOD و ANN+PSO (مطالعه موردی: مزارع کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی) (مجله‌ی اکوهیدرولوژی_ تهران)

علمی پژوهشی

آذر 1395

37

پهنه‌بندی وضعیت حاصلخیزی اراضی دشت مغان بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی در محیط سامانههای اطلاعات جغرافیایی (نشریه‌ی علوم آب و خاک_ اصفهان)

علمی پژوهشی

آذر 1395

38

بررسی روند فرسایش بادی در ایران مرکزی با استفاده از شاخص توفان گرد و غبار (نشریه‌ی علوم آب و خاک_ اصفهان)

علمی پژوهشی

آذر 1395

39

تأثیر سازهی حفاظتی آبشکن بر قوس رودخانه با استفاده از مدل ریاضی CCHE2D (مطالعه موردی: رودخانه میناب) (مجله‌ی اکوهیدرولوژی_ تهران)

علمی پژوهشی

بهمن 1395

40

وزندهی عوامل تاثیرگذار در اولویتبندی مکانی احداث سد های زیرزمینی با معرفی ماتریس وزنی تابع کویین (نشریه‌ی علوم آب و خاک_ اصفهان)

علمی پژوهشی

بهمن 1395

:: ::