اعضا - اباذر اسمعلی عوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اباذر اسمعلی عوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

  - دكترا، دانشگاه تهران در رشتهي علوم و مهندسی آبخيز

  - کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران در رشتهي مهندسی منابع طبيعی- آبخيزداری

  - کارشناسی، دانشگاه یزد در رشته‌ي مهندسی منابع طبيعی- مرتع و آبخيزداری

  - كارداني، دانشگاه گرگان در رشتهي تكنولوژي مرتع و آبخيزداري

 

:: ::