اعضا - بهمن نویدشاد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهمن نویدشاد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

کارشناسی علوم دامی دانشگاه گیلان 1374

کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه تبریز 1377

دکتری غذا تغذیه دام دانشگاه تهران 1385

:: ::