اعضا - بهداد مصطفایی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهداد مصطفایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دکتر بهداد مصطفایی

استادیار گروه آمار و کاربردها
behdad.mostafaiyuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::