اعضا - حمیدرضا محمددوست چمن آباد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده

1. محمددوست چمن آباد ح. ر.، اصغری، ع.، حبیبی، غ.ر، پورمرادکلیبر، ب. 1390. تاثیر علفکش¬ها و بقایای گیاهی در کنترل تلفیقی علف¬های هرز سیب¬زمینی. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. 4: 186 -171.

2. محمددوست چمن آباد ح. ر.، توليکف ا. م. 1385. بررسي تاثير عمليات زراعي در کنترل علف¬هاي ¬هرز و عملکرد دانه اکوسيستم-هاي کشاورزي. مجله علوم و صنايع کشاورزي، ج 20، ش 6، ص 87-96.

3. محمددوست ح. ر.، اصغری ع. 1388. تاثیر تناوب زراعی، کاربرد کود شیمیایی و علفکش بر کنترل علف¬های هرز چاودار زمستانه. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، ج 13، ش 47، ص 610-601.

4. محمددوست، ح.ر.، اصغری، ع.، تولیکف، ا.م. 1388. تاثیر تداخل علف¬هرز-گیاه زراعی بر ساختار کانوپی علف¬های هرز و عملکرد دانه جو بهاره تحت تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی. مجله فن¬آوری تولیدات گیاهی. 9 (1): 1-9.

5. محمددوست، ح.ر.، اصغری، ع.، تولیکف، ا.م. 1388. تاثیر تداخل علف¬هرز-گیاه زراعی بر ساختار کانوپی علف¬های هرز و عملکرد دانه جو بهاره تحت تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی. مجله فن آوری تولیدات گیاهی.9(1):10-1.

6. محمددوست ح. ر. و اصغری ع. 1391. تاثیر تاریخ و روشهای کاشت مستقیم بر عملکرد بذر چغندرقند. پژوهش و سازندگی. ش 96: 49-56. 

7. صمدی ف. و محمددوست ح.ر. 1392. تاثیر گیاهان پوششی و فاصله کاشت بر کنترل علفهای هرز و عملکرد سیب زمینی. مجله حفاظت گیاهان. 27 (4): 441-434.

8. محمددوست ح.ر. و اصغری ع. 1392. تاثیر تناوب زراعی و نیتروژن بر میزان آلودگی مزرعه سیب زمینی به علفهای هرز. مجله حفاظت گیاهان. 27 (4).: 490-484.

9. محمددوست ح. ر.، همتی خ.، اصغری ع. و برمکی م. 1392. تاثیر نیتروژن و تداخل علفهای هرز بر برخی صفات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم گندم. مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار. جلد 23 شماره 4. 131-140.
10. محمددوست ح. ر.، پورمراد ب. و اصغری ع. 1390. تاثیر کاربرد کود اوره و علفکش تو فور- دی بر تراکم و آرایش علفهای هرز و عملکرد گندم زمستانه. مجله حفاظت گیاهان. جلد 25 شماره 2. 145-151.
11. محمددوست ح.ر.، مظفری س.م. و نیکخواه ح.ر. 1397.  بررسی توانایی رقابت ارقام گندم در برابر علفهای هرز بر اساس صفات و شاخصهای مختلف. مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار. جلد 28شماره 2.
12. 
مظفری س.م، 
محمددوست ح.ر و نیکخواه ح. ر. 1397. طبقه­ بندی ارقام گندم بر اساس توانایی رقابت با علفهای هرز. مجله حفاظت گیاهان. جلد 22 شماره 2. 
13. آل ابراهیم م. ت، محمددوست ح.ر.،، فرجی ه. و صمدی ا. 1396. مقایسه اثر چند علفکش خاک مصرف بر کنترل علفهای هرز سیب زمینی و عملکرد آن. مجله دانش علفهای هرز ایران. جلد 13 شماره 2.
14. 
حقیقی ع.ع.، محمددوست ح.ر.، زند ا.، بیابانی ع. و اصغری ع. 1396. ارزیابی تاثیر عوامل زراعی و مدیریتی در مقاومت خردل وحشی به علفکش تری بنورون متیل در مزارع گندم گلستان. مجله دانش علفهای هرز ایران. جلد 13 شماره 2.
15. 
آزادبخت، آل ابراهیم م. ت، محمددوست ح.ر، قویدل ا. 1397. مطالعه تاثیر روشهای مختلف مهار علفهای هرز سیب زمینی (
Solanum tuberosum L.) بر پارامترهای زیستی خاک. مجله كشاورزي بوم شناختي. جلد 8 شماره 1.  
16. 
آزادبخت، آل ابراهیم م. ت.،، محمددوست ح.ر.، قویدل ا. و کربلایی. 1395. بررسی تنوع گونه­ای و روش­های مختلف مدیریتی علفهای هرز سیب­ زمینی  ( Solanum tuberosum L.). مجله كشاورزي بوم شناختي. جلد 6 شماره 2.
17. عبداللهی ف.، محمددوست ح. ر. و اصغری ع. 1396. بررسی واکنش رقابتی 18 رقم گندم (Triticum aestivum) با خردل وحشی (Sinapis arvensis L.). مجله حفاظت گیاهان. جلد 21 شماره 4.
18. 
عبداللهی ف. و محمددوست ح. ر. 1395. مطالعه
توانایی و تحمل رقابت 18 رقم گندم  (Triticum aestivum L. ) در حضور علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.). مجله حفاظت گیاهان. جلد 30 شماره 4.
19. 
محمددوست ح. ر. و بخشی م. 1395. مطالعه خصوصيات مورفوفيزيولوژيكي موثر در توان رقابت گندم در برابر علفهاي هرز. دانش کشاورزی و تولید پایدار. جلد 26. شماره 1.
20. 
محمددوست ح. ر.، بخشی م.، اصغری ع. و محمدنیا ش. 1393. ارزیابی شاخص­های تحمل و رقابت 18 ژنوتیپ گندم با علفهای هرز. دانش علفهای هرز ایران. جلد 10.
21. 
محمددوست ح. ر.، رفیعی س. و اصغری ع. 1394. تاثیر گیاهان پوششی بر تراکم و زیست توده علفهای هرز مزارع گوجه فرنگی. دانش کشاورزی و تولید پایدار. جلد 25. شماره 2 
 

 Mohammaddoust H. R., Asghari A., Tulikov A. M. 2007. The effect of صeed-crop competition on nutrient uptake as affected by crop rotation and fertilizers. Pak. J. of Bio. Sci. 10:4128-4131.

Mohammaddoust H. R., Ghorbani A., Asghari A., Tulikov A. M., Zargarzadeh F. 2009. Long-term effects of crop rotation and fertilizers on weed community in spring barley. Turk. J Agric. Fores. 33:315-323.

Razavi S.M., Narouei M., Mahrohi A. A. and Mohammaddoust H.R. 2012. Chemical constituents and phytotoxic activity of the essential oil of Acroptilon repens frome iran. J. Essential oil bearing plants. 15(6): 943-948.   

:: ::