اعضا - رئوف سیدشریفی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور رئوف سیدشریفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی

  رديف

  عنوان پايان نامه‌ها / رساله ها

 

 

  تاريخ دقيق دفاع

  نام دانشجو

  دانشگاه محل انجام

  اسامي

  نام اساتيد راهنما

  نام اساتيد مشاور

  1

  اثرات تنش كمبود آب بر روي برخي صفات موثر بر عملكرد نخود در تراكم هاي مختلف.(راهنماي مشترک با اقاي دکتر راعي)

  2/3/87

  ندا دمقصی

  محقق اردبیلی

  سید شریفی – آقای دکتر راعی

  آقای دکتر رسول اصغری زکریا

  2

  بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروزن در تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و کارایی مصرف کود نیتروزن

  15/7/87

  علی نعمتی

  محقق اردبیلی

  آقای دکت ر صدقی

  سید شریفی

  آقای مهندس سیدی

  3

  بررسی اثرات نیتروزن تثبیتی و معدنی بر روند رشد و عملکرد نخود

  12/3/88

  علی نامور

  محقق اردبیلی

  سید شریفی

  آقای دکت ر صدقی آقای دکتر اصغری زکریا 

  4

  بررسی تاثیر تراکم کاشت با تلقیح و بدون تلقیح با باکتری و میکروالمنت ها بر روی عملکرد کمی نخود( مشترک با اقای دکتر صدقی )

  21/12/87

  تیمور خندان

  محقق اردبیلی

  سید شریفی - آقای دکتر صدقی

  آقای دکتر رسول اصغری زکریا

  5

  تاثیر سطوح کود نیتروزن بر بیوماس علوفه و کارایی مصرف نیتروزن ارقام سورگوم علوفه ای

  27/7/88

  حسین نهاوندي

  محقق اردبیلی

  سید شریفی

  آقای دکتر صدقی آقای مهندس سیدی

  6

  تاثیر تراکم و الگوی کاشت بر شاخص های فیزیولوزیک و بیوماس تولیدی ذرت

  3/4/88

  نیر نبي زاده

  محقق اردبیلی

  سید شریفی

  آقای دکتر صدقی

  7

  اثر محلول پاشی کود های نیتروژنه فسفره و پتاسیمی به عنوان مکمل بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج هیبرید

  23/7/88

  سوگند شیرین پور

  محقق اردبیلی

  آقای دکتر صدقی

  سید شریفی

  آقای مهندس شکری

  8

  بررسی برخی از ویژگی های مقاومت به تنش کمبود اب در ژنوتيپ هاي کنجد در منطقه مغان.(راهنماي مشترک با اقاي دکتر عبادي

  31/2/87

  محمد حسن زاده

  محقق اردبیلی

  - آقای دکتر عبادی سید شریفی

 

  9

  تاثير تراكم بوته بر عملكرد دانه ، روند رشد و درصد انتقال مجدد ساقه در ارقام نخود.(راهنماي مشترک با اقاي دکتر راعي)

  26/2/87

  پیمانه محمدی

  محقق اردبیلی

  سید شریفی - آقای دکترراعی

 

  10

  ارزیابی درون شیشه ای ژنوتیپ های عدس در شرایط درون شیشه ای

  6/12/88

  ناهید حضرتی

  محقق اردبیلی

  آقای دکتر رسول اصغری + آقای دکتر سفالیان

 

  11

  بررسی ارایش های مختلف کاشت بر رشد عملکرد و کیفیت علوفه ماشک زراعی

  21/12/87

  نسیم پیر صمدی

  محقق اردبیلی

  آقای دکتر صدقی

 

  12

  ارزیابی درون شیشه ای گیاهچه های حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی

  12/11/88

  کبری امینی

  محقق اردبیلی

  آقایان دکتر رسول اصغری + دکتر علی اضغری

 

  13

  بررسی تحمل به خشکی در گیاه دارویی مارتیغال و ارتباط ان با نشانگرهای RAPD

  22/12/88

  رقیه دلیری

  محقق اردبیلی

  آقایان دکتر شکرپور + دکتر علی اضغری

 

  14

  تاثیر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف کود در ذرت

  3/6/89

  علیرضا نعمتی

  محقق اردبیلی

  سید شریفی

 

  15

  بررسی تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در افتابگردان

  13/10/89

  هیمن عباسی

  محقق اردبیلی

  سید شریفی

 

  16

  ارزیابی بنیه بذر و گیاهچه ارقام تجاری سویا به روش های مختلف

  20/11/89

  پسندیده

  محقق اردبیلی

  سید شریفی اقای دکتر حمیدی

 

  17

  اثر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ

  27/3/89

  بهمن راستگو

  محقق اردبیلی

  اقایان دکتر عبادی + دکتر برمکی

 

  18

  کشت مخلوط سیب زمینی و گلرنگ

  20/11/89

  رحیمی

  محقق اردبیلی

  اقای دکتر برمکی

 

  19

  اثر نانواکسید اهن بر روی صفات کیفی سویا

  13/10/89

  شیخ بگلو

  محقق اردبیلی

  آقای دکتر صدقی و اقای دکتر تاج بخش

 

  20

  ارزیابی بردباری تنش شوری با صفات مورفولوژیک و ارتباط ان با الگوی کیفی نوار بندی پروتئین های ذخیره ای در برخی ارقام گندم دروم

  31/6/89

  کهریزی

  محقق اردبیلی

  آقایان دکتر صدقی و دکتر سفالیان

 

  21

  اثر تنظیم کننده های رشد بر برخی از صفات مورفولوژیک ارقام گندم تحت تنش شوری

  31/6/89

  افلاکی منجیلی

  محقق اردبیلی

  آقایان دکتر صدقی و قلی پوری

 

  22

  ارتباط بهاره سازی با برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در ارقام پیشرفته گندم نان

  30/6/89

  فروغ خلیل پور

  محقق اردبیلی

  آقایان دکتر صدقی و سید شریفی

 

  23

  مطالعه فرایند جوانه زنی بذور عدس و نخود تحت تنش شوری با استفاده از تکنیک انالیز تصویری

  8/4/90

  فائزه بلالی

  محقق اردبیلی

  آقایان سید شریفی و رسول اصغری زکریا

 

 

:: ::