اعضا - رئوف سیدشریفی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور رئوف سیدشریفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک raouf_ssharifi@yahoo.com
نشانى پایگاه اینترنتى
نام کامل پروفسور رئوف سیدشریفی
آخرین رشته تحصیلى زراعت - فيزيولوژي گياهان زراعي
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تبريز
اطلاعات شغلی
محل خدمت زراعت و اصلاح نباتات
درجه علمی دکترا
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 0451-5512084-9
دورنگار 0451-5512204
نشانی دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتات
کدپستی 179
صندوق پستی 5619911367
شهر اردبیل
کشور Iran
:: ::