اعضا - اسداله اسدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اسداله اسدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دکتر اسداله اسدی

دانشیار گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی - گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی - گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی
asadyuma.ac.ir
http://uma.ac.ir/asadi
[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::