[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: ::
:: اعضا - احمد یوسفیان دارانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور احمد یوسفیان دارانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی

دانشجویان دکتری:

1- شهرام مطمئن، عنوان رساله: مطالعه تعمیم هایی از حلقه ها و مدولهای ددکیند و پرافر. در حال انجام.

دانشجویان کارشناسی ارشد:

1- فاطمه سهیل نیا. عنوان پایان نامه: زیرمدولهای خودتوان و پوچ توان مدولهای ضربی. تاریخ دفاع از پایان نامه: مهرماه 1389.
2- اشرف هاشم پور. عنوان پایان نامه: طیف اول زیرمدولهای فازی. تاریخ دفاع: شهریور ماه 1390.
3- محمد صادق ابراهیم قوچی. عنوان پایان نامه: ارتفاع زیرمدولهای اول و اول ضعیف. تاریخ دفاع: اسفندماه 1390.
4- سهیلا ابراهیمیان. عنوان پایان نامه: توپولوژی زاریسکی روی طیف اول زیرمدولهای فازی. تاریخ دفاع: مهرماه 1391.
5- سمیرا فتحیه. عنوان پایان نامه: ارتباط بین ابرزیرمدولهای فازی و ابرزیرمدولها. تاریخ دفاع: مهرماه 1391.
6- فاطمه فرضعلی پور. عنوان پایان نامه: مطالعه مدولهای هم ضربی روی حلقه های جابجایی بعنوان دوگان مدولهی ضربی. تاریخ دفاع: بهمن ماه 1391.

7-  ولی سلیمانی ورنیاب، عنوان پایان نامه: مطالعه مبانی ابرحلقه های فازی و بررسی روابط بین ابرحلقه ها و ابرحلقه های فازی. تاریخ دفاع: تیرماه 1392.

8- کاظم زارعی بهجانی، معرفی ابرمدولهای فازی و بررسی زیرابرمدولهای فازی و ابرمدولهای فازی خارج قسمتی. در حال انجام.

9- یعثوب شاهولیزاده، عنوان پایان نامه: مطالعه خواص حلقه های فی-ددکیند و فی-کرول بعنوان تعمیمی از حلقه های ددکیند. در حال انجام. 

:: ::
University of Mohaghegh Ardabili
Persian site map - English site map - Created in 0.342 seconds with 864 queries by yektaweb 3475