اعضا - رضا فرضی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رضا فرضی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک r_farzizadeh@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نام کامل دکتر رضا فرضی زاده
آخرین رشته تحصیلى تربیت بدنی و علوم ورزش
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه محقق اردبیلی
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
درجه علمی دکترا
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر اردبیل
کشور Iran
:: ::