اعضا - فرهاد صادق مغانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فرهاد صادق مغانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دکتر فرهاد صادق مغانلو

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک
f_moghanlouuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::