اعضا - قاسم زارعی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر قاسم زارعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دكتر قاسم زارعی

استادیار مدیریت و اقتصاد
infodrgz.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::