اعضا - یونس زاهدی دیزج یکان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر یونس زاهدی دیزج یکان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دكتر یونس زاهدی دیزج یکان

استادیار مهندسی علوم دامي‌
y_zahediuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::