اعضا - یونس زاهدی دیزج یکان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر یونس زاهدی دیزج یکان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
  1. بررسی خصوصیات فیلمهای بسته بندی خوراکی حاصل از هیدروکلوئیدهای بومی ایران. 1390. مجری طرح: سید محمد علی رضوی، همکاران طرح: یونس زاهدی و اسعد محمدامینی، محل انجام: دانشگاه فردوسی مشهد
  2. استفاده از پوششهای بیوپلیمری و مواد ضدقهوه ای شدن آنزیمی در افزایش ماندگاری قارچ تکمه ای (Agaricus bisporus). 1390. مجری طرح: ناصر صداقت، همکار طرح: یونس زاهدی، محل انجام: دانشگاه فردوسی مشهد.
  3. تهیه و بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فیلم کامپوزیت زیست تخریب پذیر کربوکسی متیل سلولز حاوی نانوذرات مونت موریلونیت و ZnO . 1396. مجری طرح: یونس زاهدی، همکاران طرح: بهرام فتحی آچاچلویی و  علیرضا یوسفی. محل انجام: دانشگاه محقق اردبیلی.
  4. بهبود ویژگی­های فیزیکی، مکانیکی و عملکردی فیلم بیوپلیمری کربوکسی متیل سلولز از طریق افزودن نانوپرکننده و نانوتقویت کننده­های دی اکسید تیتانیوم و مونت موریلونیت. 1396. مجری طرح: بهرام فتحی آچاچلویی، همکار طرح: یونس زاهدی. محل انجام: دانشگاه محقق اردبیلی.
  5. بررسی اثر اضافه کردن بیوپلیمر دانه مرو بر خصوصیات رئولوژیکی ژل بیوپلیمر نشاسته گندم. 1397. مجری طرح: علیرضا یوسفی،  همکارن طرح: سید محمد علی رضوی و یونس زاهدی. محل انجام: دانشگاه بناب.
 
 
 
 
:: ::