اعضا - یونس زاهدی دیزج یکان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر یونس زاهدی دیزج یکان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی

 خاتمه یافته:

  بررسی خصوصیات فیلمهای بسته بندی خوراکی حاصل از هیدروکلوئیدهای بومی ایران (1390).

 استفاده از پوششهای بیوپلیمری و مواد ضدقهوه ای شدن آنزیمی در افزایش ماندگاری قارچ تکمه ای ( Agaricus bisporus).

  در دست اجرا:

  1-  تهیه و بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فیلم کامپوزیت زیست تخریب پذیر کربوکسی متیل سلولز حاوی نانوذرات مونت موریلونیت و ZnO

2بهبود ویژگی­های فیزیکی، مکانیکی و عملکردی فیلم بیوپلیمری کربوکسی متیل سلولز از طریق افزودن نانوپرکننده و نانوتقویت کننده­های دی اکسید تیتانیوم و مونت موریلونیت  

:: ::