اعضا - سلیم فرزانه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر سلیم فرزانه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دكتر سلیم فرزانه

استادیار زراعت و اصلاح نباتات
s.farzanehuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::