دانشگاه محقق اردبیلی
دكتر فرزاد صداقتی - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک farzad.sedaghatiuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نام کامل دكتر فرزاد صداقتی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
درجه علمی
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور Iran
دوره‌های تدریس شده
مدار های الکتریکی یک
برگشت به صفحه کارنامه علمی