دانشگاه محقق اردبیلی
- کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک farzad.sedaghatiuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نام کامل
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
درجه علمی
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور Iran
دوره‌های تدریس شده
برگشت به صفحه کارنامه علمی