اعضا -


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی
-IEEE Transactions on Industrial Electronics
-IEEE Transactions on Power Electronics
-IET Power Electronics
-IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics
-International Journal of Electrical Power and Energy System
-
International Journal of Circuit Theory and Applications
-Journal of Operation and Automation in Power Engineering
-Electrical Engineering
-Journal of Electrical Engineering, University of Tabriz
:: ::