دانشگاه محقق اردبیلی
آقاي علیرضا حسینی - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک a_hosseiniuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نام کامل آقاي علیرضا حسینی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی هنر
درجه علمی کارشناسی ارشد
مربی
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
برگشت به صفحه کارنامه علمی