• +98 (045) 31505000
    • info@uma.ac.ir

اعضا - رضا نوروزی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي رضا نوروزی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آقاي رضا نوروزی

استاد گروه کشاورزی
r_norooziuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::