اعضا - علیرضا پناهی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علیرضا پناهی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دکتر علیرضا پناهی

استادیار گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی
arpanahiuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::