اعضا - پری امیری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پری امیری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
پری امیری

استادیار گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی
p_amiriuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::