اعضا - عبدالمجید دژم خوی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عبدالمجید دژم خوی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عبدالمجید دژم خوی

استادیار گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
majiddejamuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::