اعضا - سجاد حسینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سجاد حسینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشارکت در کارگاه‌ها

هشت ساعت  شرکت در کارگاه تاریخ شفاهی، موضوع: «تاریخ شفاهی و دانشگاه»- دانشگاه اصفهان- 19 آبان88

دو ساعت شرکت در کارگاه آموزشی نحوه استفاده از برنامه گلستان، دانشکده علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی- 11 خرداد 93

سه ساعت شرکت در نشست تخصصی هم اندیشی استادان با عنوان «تبیین نقش تربیتی و اخلاقی استادان و تکریم مقام استاد»، دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه محقق اردبیلی- 13 خرداد 93

چهار ساعت شرکت در کارگاه «مرزبانی، حریم داری و پروا پیشگی» ، دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه محقق اردبیلی- 22 خرداد 93

چهار ساعت شرکت در نشست تخصصی «اعتدال در قرآن و سنت» و «اعتدال و ترمیم شکافهای اجتماعی»، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق ادربیلی، 1 تیر 93

چهار ساعت شرکت در کارگاه «اخلاق کارگزاران در نهج البلاغه»، دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه محقق اردبیلی و جهاد دانشگاهی استان اردبیل، 26 مرداد 93

چهار ساعت شرکت در کارگاه آموزشی «آسیب شناسی دین و دینداری در نهج الیلاغه»، دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه محقق اردبیلی و جهاد دانشگاهی استان اردبیل، 17 مهر 93

:: ::