اعضا - سجاد حسینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سجاد حسینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کارگاه‌های تدریس شده
 • مدرس نخستین کارگاه تاریخ محلی، موضوع: «فلسفه تاریخ محلی»،اصفهان، دانشگاه اصفهان، خرداد 89.
 • مدرس دومین کارگاه تاریخ محلی، موضوع: «شرایط و عوامل ظهور یک سنت تاریخنگاری محلی؛ قرا‏باغ و قرا‏باغ نامه نویسی»، اصفهان، دانشگاه اصفهان،  اسفند 89.
 • مدرس کارگاه تخصصی جنگ های ایران و روس، موضوع: «رویکرد خوانین قفقاز جنوبی در جنگهای ایران و روس»، اردبیل، گروه تاریخ دانشگاه محقق اردبیلی، آذر 93.
 • سخنران سمپوزیوم تخصصی جنگ چالدران: زمینه ها، رخدادها، تبعات، موضوع: «جنگ چالدران: رخدادها»، اردبیل، دفتر توسعه فرهنگی آذربایجان(وابسته به دانشگاه محقق اردبیلی) و حوزه هنری استان اردبیل، اردیبهشت 94 .
 • مدرس کارگاه تخصصی «قرائت متون تاریخی به زبان ترکی آذربایجانی: قراباغ نامه میرزا آدی گوزل بیگ»، دانشگاه محقق اردبیلی، فروردین 95.
 • سخنران سمپوزیوم تخصصی «شاه عباس و ارامنه آذربایجان»، سمپوزیوم صفویان و آذربایجان، دانشگاه محقق اردبیلی، فرودین 95.
 • مدرس کارگاه تخصصی «کلیسای آلبان»، دانشگاه محقق اردبیلی، اردیبهشت 95.
 • سخنران نشست تخصصی«بنیان­های روابط ایران و جمهوری آذربایجان»، دانشگاه محقق اردبیلی، فروردین 95.
 • سخنران نشست تخصصی «مسئله قراباغ و امنیت پایدار»، دانشگاه محقق اردبیلی، اردیبهشت 95.
 • مدرس کارگاه تخصصی «هنر طغراکشی در ایران (از آغاز تا اواخر دوران ترکمانان)»، دانشگاه محقق اردبیلی، اسفند 95.
 • سخنران نشست تخصصی «شیخ صفی‎الدین اردبیلی و خطایی در ادبیات عاشیقی دوران صفوی»، بهمن 95.
 • سخنران نشست کتابخوان تخصصی مطالعات تاریخ (صفویه شناسی): «شناخت و بررسی کتاب تاریخ قزلباشان»، اداره کل کتابخانه‏ های عمومی استان اردبیل، بهمن 95.
:: ::