اعضا - سجاد حسینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر سجاد حسینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کارگاه‌های تدریس شده

مدرس نخستین کارگاه تاریخ محلی، موضوع: «فلسفه تاریخ محلی»،اصفهان، دانشگاه اصفهان، خرداد 89

مدرس دومین کارگاه تاریخ محلی، موضوع: «شرایط و عوامل ظهور یک سنت تاریخنگاری محلی؛ قرا‏باغ و قرا‏باغ نامه نویسی»، اصفهان، دانشگاه اصفهان،  اسفند 89

مدرس کارگاه تخصصی جنگ های ایران و روس، موضوع: «رویکرد خوانین قفقاز جنوبی در جنگهای ایران و روس»، اردبیل، گروه تاریخ دانشگاه محقق اردبیلی، آذر 93

مدرس سمپوزیوم تخصصی جنگ چالدران: زمینه ها، رخدادها، تبعات، موضوع: «جنگ چالدران: رخدادها»، اردبیل، دفتر توسعه فرهنگی آذربایجان(وابسته به دانشگاه محقق اردبیلی) و حوزه هنری استان اردبیل، اردیبهشت 94 

:: ::