اعضا - سجاد حسینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر سجاد حسینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده

مجلات علمی- پژوهش

نفت و تغییرات اجتماعی شهر باکو، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام، سال سوم، شماره 8، بهار 1390

اهمیت تاریخی و نقد ترجمه مجمع الخواص ، مجله علمی پژوهشی پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه  های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  سال 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1390 

Content Analysis and Understanding of the First Local History of Sheki Province in the 19th Century, Asian Culture and History; Vol. 5, No. 2; 20

گلستان ارم»؛ پیشرو در تاریخنگاری علمی زبان فارسی، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام، سال ، سال 6، شماره 20، بهار 93 »

تاریخنگاری نادر میرزا قاجار، مجله علمی – پژوهشی پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان، دوره 5، شماره 3، پاییز 92

اسلوب ساز؛ غنیمتی از غنایم چالدران، مجله علمی- پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، سال 7، شماره 25، پاییز 94

اختلافات کلیساهای آلبان و ارمنی در دوره صفویه، مجله علمی- پزوهشی پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان، دوره 8، شماره 3، پاییز 95

جنگ های ایران و روس و نفوذ معماری دفاعی اروپایی در ایران؛ مطالعه موردی: قلاع کوردشت و عباس آباد ارس، مجله علمی- پژوهشی تاریخ نامه ایارن بعد از اسلام دانشگاه تبریز، دوره 6، شماره 12، تابستان و پاییز 95

سیر تطور معنایی واژه قزلباش، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، (علمی- پژوهشی)، پژوهشکده تاریخ اسلام، (پذیرش نهایی).

مجلات علمی – ترویجی

تأثیر رویداد سوم شهریور 1320 هـ.ش. بر حیات اجتماعی و مدنی شهر جلفا، مجله علمی – ترویجی تاریخ روابط خارجی وزارت امور خارجه، شماره 46، بهار 1390

مجلات علمی- تخصصی و سایر نشریات

فتوحات مسلمانان در قفقاز، فصلنامه تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم، سال دوازدهم، شماره 45 و 46، بهار و تابستان 1390

 بازخوانی یک سند سیاقی:«صورت جمع و خرج مدرسه مبارکه‏ی وطن رشت»، پیام بهارستان، سال سوم، شماره 11، بهار 1390

 فیوضات انقلاب مشروطه و مجلس ملی در فیوضات، پیام بهارستان، سال سوم، ضمیمه شماره 12، تاریخ مجلس2، تابستان 1390

 تأملی در تاریخنگاری عصر صفوی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 115-114، آبان و آذر 1386

 ایران گرایی و ایران گریزی در آیینه روزنامه فیوضات،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 129

 میراث آموزش،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 131، فروردین 1388

 سیری در سرزمین قره داغ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 140، دی 1388

آتش جاویدان، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 167، فروردین 1391

 تاریخ قدیم آذربایجان: پراکنده گویی های میرزا احمد تبریزی در تاریخ تبریز و اردبیل، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 168، اردیبهشت 1391

حکایت مسکوکات سلاجقه روم، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 169، خرداد 1391

جبر جغرافیا و مرزهای شمال غرب ایران، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 173، مهر 1391

 شیعیان بادکوبه و چاپ نخستین قرآن ترکی آذربایجانی، فصلنامه تحقیقی- مطالعاتی آران، شماره 17 و 18، پاییز و زمستان 1387

نقد و بررسی آثار نخستین سفیر جمهوری آذربایجان در ایران، فصلنامه تحقیقی-مطالعاتی آران شماره 19 و 20، بهار و تابستان 1388

نفت باکو، فصلنامه تحقیقی- مطالعاتی آران، شماره 24 و 25 ، تابستان و پاییز 1389

 فعالیت‏های اجتماعی و مدنی حاج زین‏ العابدین تقی ‏اف، فصلنامه تحقیقی – مطالعاتی آران، شماره 26 و 27 ، زمستان 89 و بهار1390

 آخوند میر محمد کریم جعفرزاده بادکوبه‏ای؛ نمادی از روحانیت آگاه شیعه در قفقاز، فصلنامه تحقیقی- مطالعاتی آران، شماره 28 و 29، تابستان و پاییز 1390

آلبانیا و آلبان ها، فصلنامه تحقیقی- مطالعاتی آران ، دریافت گواهی پذیرش

سنت سیاسی استقبال و منزل مبارکی؛ نمودی از تحکیم روابط ایران قاجاری و روسیه تزاری، فصلنامه تحقیقی- مطالعاتی آران ،دریافت گواهی پذیرش

نارداران جزیره¬ای دور از دین¬زدایی، بولتن برنامه اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران، شماره 8 ، تابستان و پاییز 1386.

 یهودیان جمهوری آذربایجان، بولتن برنامه اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران، شماره 9 ، زمستان 1386.

 کردهای جمهوری آذربایجان، بولتن برنامه اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران، شماره10 ، بهار و تابستان 1387.

مسئله دین در بحران قره باغ، بولتن برنامه اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1387.

سيب زميني سوغاتي از ينگي دنيا، خبرنامه مطالعات تاريخي خُرد دانشگاه اصفهان، شماره 1، فروردین 1389.

 حظی از حظیات صادقی بیگ افشار، خبرنامه مطالعات تاریخی خُرد دانشگاه اصفهان، شماره 2، اردیبهشت 1389.

حکایت شیرین قند، مجله مطالعات تاریخی خُرد دانشگاه اصفهان، شماره 3 ، مهر 1389

نیم نگاهی به شروح متقدم مثنوی شریف، ویژه نامه همایش تفاهم بین مذهبی و فرهنگی در اندیشه مولوی، تهران، آبان 1386

تذکره نواب نمودی از تاریخ‏ های محلی تراجم‏ نگاری قراباغ، فصلنامه آذرآران، (علمی-مروری)، سال15، شماره 44، 45، زمستان 94 و بهار 95. 

 مقالات ترجمه‏ ای

 ترجمه مقاله «عباسقلی آقا باکیخانوف» نوشته هاملت عیسی¬خانلی، فصلنامه تحقیقی – مطالعاتی آران، شماره 21و22 ،پائیز و زمستان 1388.

ترجمه مقاله «جیحون حاجی بی‏لی؛ بنیانگذار مطالعات قفقاز در فرانسه» نوشته آ دری ل. آلتستادت، فصلنامه تحقیقی – مطالعاتی آران، شماره 23، بهار 1389

 دایره المعارف و دانشنامه

مدخل «سقاریه/ صقاریه» (نام شهر و رودی واقع در آناطولی غربی)، بنیاد دایره المعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام

 مدخل «زیتون/ سلیمانلی» (نام شهری واقع در آناطولی شرقی)، بنیاد دایره المعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام

مدخل «سلطان اونو» (نام شهری در شمال غرب ترکیه)، بنیاد دایره المعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام

 مدخل «سیروز»، بنیاد دایره المعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام

 مدخل «دنیزلی»، بنیاد دایره المعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام

 مدخل «جلفا»، دانشنامه جغرافیای تاریخی جهان اسلام.

مدخل «ارس»، دانشنامه جغرافیای تاریخی جهان اسلام .

 مدخل «شوشی»، دانشنامه جغرافیای تاریخی جهان اسلام.

:: ::