اعضا - سجاد حسینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سجاد حسینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده

مجلات علمی- پژوهش

سجاد حسینی، جعفر آقازاده، نفت و تغییرات اجتماعی شهر باکو، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام، سال سوم، شماره 8، بهار 1390.

سجاد حسینی، حسین میرجعفری، لقمان دهقان نیری، اهمیت تاریخی و نقد ترجمه مجمع الخواص ، مجله علمی پژوهشی پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه  های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  سال 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1390 .

.Content Analysis and Understanding of the First Local History of Sheki Province in the 19th Century, Asian Culture and History; Vol. 5, No. 2; 20

سجاد حسینی، حسین میرجعفری، لقمان دهقان نیری، «گلستان ارم»؛ پیشرو در تاریخنگاری علمی زبان فارسی، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام، سال ، سال 6، شماره 20، بهار 93 .

محمد علی چلونگر، سجاد حسینی،تاریخنگاری نادر میرزا قاجار، مجله علمی – پژوهشی پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان، دوره 5، شماره 3، پاییز 92.

سولماز امیر راشد، سجاد حسینی،اسلوب ساز؛ غنیمتی از غنایم چالدران، مجله علمی- پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، سال 7، شماره 25، پاییز 94.

سجاد حسینی، اختلافات کلیساهای آلبان و ارمنی در دوره صفویه، مجله علمی- پژوهشی پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان، دوره 8، شماره 3، پاییز 95.

سجاد حسینی، محمد باقر کبیر صابر، جنگ های ایران و روس و نفوذ معماری دفاعی اروپایی در ایران؛ مطالعه موردی: قلاع کوردشت و عباس آباد ارس، مجله علمی- پژوهشی تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دانشگاه تبریز، دوره 6، شماره 12، تابستان و پاییز 95.

سجاد حسینی، سیر تطور معنایی واژه قزلباش، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، (علمی- پژوهشی)، پژوهشکده تاریخ اسلام، سال9، شماره 32، بهار 96.
جعفر آقازاده، سجاد حسینی، منابع مشروعیت حکومت آقا محمد خان قاجار، مجله علمی - پژوهشی جستارهای تاریخی، دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 96.

سجاد حسینی، جعفر آقازاده، حمیده آرمون، چپاول و غارت تبریز در دوران استبداد صغیر، مطالعۀ موردی: اموال کمپانی زیگلر، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، (علمی- پژوهشی)، پژوهشکده تاریخ اسلام، (پذیرش نهایی).

غفار عبدالهی متنق، سجاد حسینی، رویکرد متفکران مسلمان ایران و روسیه به سیاست پان آسیائیسم ژاپن در اوایل قرن بیستم میلادی (مطالعه موردی عبدالرحیم طالبوف  و عبدالرشید ابراهیم) ، مجله علمی- پژوهشی تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دانشگاه تبریز،  (پذیرش نهایی).
فاطمه برمکی، سجاد حسینی، انعکاس ذکر صوفیه الله الله در برج مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره 34، زمستان 96.
 
مجلات علمی – ترویجی
سجاد حسینی، جعفر آقازاده، تأثیر رویداد سوم شهریور 1320 هـ.ش. بر حیات اجتماعی و مدنی شهر جلفا، مجله علمی – ترویجی تاریخ روابط خارجی وزارت امور خارجه، شماره 46، بهار 1390.


مجلات علمی- تخصصی و سایر نشریات
سجاد حسینی، جعفرآقازاده، فتوحات مسلمانان در قفقاز، فصلنامه تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم، سال دوازدهم،شماره 45 و 46، بهار و تابستان 1390.
سجاد حسینی، بازخوانی یک سند سیاقی:«صورت جمع و خرج مدرسه مبارکه‏ وطن رشت»، پیام بهارستان، سال سوم، شماره 11، بهار 1390.
سجاد حسینی، فیوضات انقلاب مشروطه و مجلس ملی در فیوضات، پیام بهارستان، سال سوم، ضمیمه شماره 12، تاریخ مجلس2، تابستان 1390.
سجاد حسینی، تأملی در تاریخنگاری عصر صفوی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 115-114، آبان و آذر 1386.
سجاد حسینی، ایران گرایی و ایران گریزی در آیینه روزنامه فیوضات،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 129.
سجاد حسینی، میراث آموزش،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 131، فروردین 1388.
سجاد حسینی، سیری در سرزمین قره داغ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 140، دی 1388.
سجاد حسینی، آتش جاویدان، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 167، فروردین 1391.
سجاد حسینی، تاریخ قدیم آذربایجان: پراکنده گویی های میرزا احمد تبریزی در تاریخ تبریز و اردبیل، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 168، اردیبهشت 1391.
سجاد حسینی، حکایت مسکوکات سلاجقه روم، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 169، خرداد 1391.
سجاد حسینی، جبر جغرافیا و مرزهای شمال غرب ایران، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 173، مهر 1391.
سجاد حسینی، شیعیان بادکوبه و چاپ نخستین قرآن ترکی آذربایجانی، فصلنامه تحقیقی- مطالعاتی آران، شماره 17 و 18، پاییز و زمستان 1387.
سجاد حسینی، نقد و بررسی آثار نخستین سفیر جمهوری آذربایجان در ایران، فصلنامه تحقیقی-مطالعاتی آران شماره 19 و 20، بهار و تابستان 1388.
سجاد حسینی، نفت باکو، فصلنامه تحقیقی- مطالعاتی آران، شماره 24 و 25 ، تابستان و پاییز 1389.
سجاد حسینی، فعالیت‏های اجتماعی و مدنی حاج زین‏ العابدین تقی ‏اف، فصلنامه تحقیقی – مطالعاتی آران، شماره 26 و 27 ، زمستان 89 و بهار 1390.
سجاد حسینی، آخوند میر محمد کریم جعفرزاده بادکوبه ‏ای؛ نمادی از روحانیت آگاه شیعه در قفقاز، فصلنامه تحقیقی- مطالعاتی آران، شماره 28 و 29، تابستان و پاییز 1390.
سجاد حسینی، نارداران جزیره ای دور از دین زدایی، بولتن برنامه اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران، شماره 8 ، تابستان و پاییز 1386.
سجاد حسینی، یهودیان جمهوری آذربایجان، بولتن برنامه اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران، شماره 9 ، زمستان 1386.
سجاد حسینی، کردهای جمهوری آذربایجان، بولتن برنامه اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران، شماره10 ، بهار و تابستان 1387.
سجاد حسینی، مسئله دین در بحران قره باغ، بولتن برنامه اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1387.
سجاد حسینی، سيب زميني سوغاتي از ينگي دنيا، خبرنامه مطالعات تاريخي خُرد دانشگاه اصفهان، شماره 1، فروردین 1389.
سجاد حسینی، حظی از حظیات صادقی بیگ افشار، خبرنامه مطالعات تاریخی خُرد دانشگاه اصفهان، شماره 2، اردیبهشت 1389.
سجاد حسینی، حکایت شیرین قند، مجله مطالعات تاریخی خُرد دانشگاه اصفهان، شماره 3 ، مهر 1389.
سجاد حسینی، تذکره نواب نمودی از تاریخ‏ های محلی تراجم‏ نگاری قراباغ، فصلنامه آذرآران، (علمی-مروری)، سال15، شماره 44، 45، زمستان 94 و بهار 95. 
Sajjad Hoseini, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin İrandaki İlk Səfir və Səfirliyi Haqqında,  Prof. Dr. Hacali Necefoğlu'na Armağan, editörler: İbrahim Özkaya, Safiye Özkaya, Mayıs 2016.
 

 مقالات ترجمه‏ ای

سجاد حسینی (مترجم)، «عباسقلی آقا باکیخانوف» نوشته هاملت عیسی خانلی، فصلنامه تحقیقی – مطالعاتی آران، شماره 21 و 22 ،پائیز و زمستان 1388.

سجاد حسینی (مترجم)، ترجمه مقاله «جیحون حاجی بی‏لی؛ بنیانگذار مطالعات قفقاز در فرانسه» نوشته آ دری ل. آلتستادت، فصلنامه تحقیقی – مطالعاتی آران، شماره 23، بهار 1389.

 دایره المعارف و دانشنامه

سجاد حسینی، مدخل «سقاریه/ صقاریه» (نام شهر و رودی واقع در آناطولی غربی)، بنیاد دایره المعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام.

سجاد حسینی، مدخل «زیتون/ سلیمانلی» (نام شهری واقع در آناطولی شرقی)، بنیاد دایره المعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام.

سجاد حسینی،  مدخل «سلطان اونو» (نام شهری در شمال غرب ترکیه)، بنیاد دایره المعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام.

سجاد حسینی، مدخل «سیروز»، بنیاد دایره المعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام.

سجاد حسینی، مدخل «دنیزلی»، بنیاد دایره المعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام.

سجاد حسینی، مدخل «جلفا»، دانشنامه جغرافیای تاریخی جهان اسلام.

سجاد حسینی، مدخل «ارس»، دانشنامه جغرافیای تاریخی جهان اسلام .

سجاد حسینی، مدخل «شوشی»، دانشنامه جغرافیای تاریخی جهان اسلام.

:: ::