اعضا - سجاد حسینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سجاد حسینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی
  • فصلنامه مطالعات شهر ایرانی- اسلامی
  • مجله علمی پژوهشی پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان
  • مجله علمی پژوهشی گنجینه اسناد
  • مجله علمی پژوهشی تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دانشگاه تبریز
  • مجله علمی پژوهشی تاریخ و فرهنک دانشگاه فردوسی مشهد
:: ::