اعضا - سجاد حسینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر سجاد حسینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی

فصلنامه مطالعات شهر ایرانی- اسلامی

مجله علمی پژوهشی پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان

مجله علمی پژوهشی گنجینه اسناد

مجله علمی پژوهشی تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دانشگاه تبریز

مجله پژوهش های علوم انسانی نقش جهان دانشگاه اصفهان

مجله پژوهش های تاریخی خرد دانشگاه اصفهان

 

 

 

:: ::