اعضا - سجاد حسینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر سجاد حسینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

کارشناسی: تاریخ، دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد: تاریخ- مطالعات قفقاز و آسیای مرکزی ، دانشگاه تهران، عنوان پایان نامه: زندگی و زمانه حاج زین العابدین تقی اف

دکتری: تاریخ محلی، دانشگاه اصفهان، عنوان پایان نامه: تاریخنگاری محل مسلمان نشین های قفقاز جنوبی در قرن 19 و 20 میلادی: تحلیل تحولات محتوایی

:: ::