اعضا - سجاد حسینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سجاد حسینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
  • کارشناسی: تاریخ، دانشگاه تبریز
  • کارشناسی ارشد: تاریخ- مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، دانشگاه تهران، عنوان پایان نامه: زندگی و زمانه حاج زین العابدین تقی اف
  • دکتری: تاریخ محلی، دانشگاه اصفهان، عنوان پایان نامه: تاریخنگاری محل مسلمان نشین های قفقاز جنوبی در قرن 19 و 20 میلادی: تحلیل تحولات محتوایی
:: ::