اعضا - سجاد حسینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سجاد حسینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری در کنفرانس‌ها
عضو هیأت داوران همایش ملی سیر تاریخی تشیع در آذربایجان با تأکید بر منطقه اردبیل- سرعین- 3 و 4 مرداد 90.
  • عضو هیأت داوران اولین همایش گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست- سرعین- مهر 94.
  • عضو هیأت داوران کنگره ملی قزلباشان در ایران و آناطولی- اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی - مرداد ماه 95.
:: ::