اعضا - سجاد حسینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سجاد حسینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده

ترجمه کتاب «جمهوری آذربایجان» نوشته عادل خان زیادخان، تبریز، انتشارات اختر، 1389

 نمونه خوانی و توضیح اعلام کتاب «توسعه طلبی انگلیس و اشغال ایران 1920-1914م.، نوشته: ایوانوویچ میروشینکوف، ترجمه: دکتر محمد نایب پور، تهران، انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علاوم انسانی، 1388

ترجمه کتاب «تاریخ جدید قراباغ» نوشته میرزا رحیم فنا، تبریز، انتشارات اختر، 1395.

ترجمه کتاب «کیفیت و اوضاع قدیم و جدید ولایت قراباغ، اکثر وقایع و حکایات ایام حکومت پناه خان، ابراهیم خان و مهدیقلی خان» نوشته حسنعلی خان قراداغی، تبریز، انتشارات اختر، 1395.

:: ::