اعضا - سجاد حسینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سجاد حسینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوایز

 دانشجوی نمونه و استعداد درخشان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 85- 84

رتبه اول آزمون دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان در سال 1388

مقام دوم بخش جانبی چهارمین جشنواره بین المللی شعر رضوی(ترکی- آذری)- ارومیه 5 و4 آبان 88

:: ::