ثبت نام جهت شرکت در همایش «آشنایی با کتابخانه مرکزی و منابع اطلاعاتی» در دانشگاه محقق اردبیلی

دانشجویان عزیز می توانند جهت شرکت در همایش نام و نام خانوادگی، مقطع تحصیلی، شماره دانشجویی و شماره تماس خود را به ایمیل کتابخانه مرکزی دانشگاه(lib@uma.ac.ir) ارسال نمایند.