دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه روانشناسی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
محمد نریمانی پروفسور روانشناسی AWT IMAGE
نیلوفر میکائیلی دانشیار روانشناسی AWT IMAGE
سجاد بشرپور دانشیار روانشناسی AWT IMAGE
نادر حاجلو استاد روانشناسی AWT IMAGE
اکبر عطا دخت دانشیار روانشناسی AWT IMAGE
سیف اله آقاجانی استادیار روانشناسی AWT IMAGE
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
معرفت سیاهکوهیان پروفسور فیزیولوژی ورزشی AWT IMAGE
لطفعلی بلبلی دانشیار روانشناسی ورزشی AWT IMAGE
عباس معمارباشی استاد تربیت بدنی و علوم ورزشی AWT IMAGE
مهرداد محرم زاده استاد مدیریت ورزشی AWT IMAGE
عباس نقی زاده باقی دانشیار مدیریت ورزشی AWT IMAGE
آیدین ولی زاده اورنج استادیار علوم ورزشی AWT IMAGE
فرزاد نوبخت استادیار مدیریت ورزشی AWT IMAGE
نسرین عزیزیان کهن استادیار تربیت بدنی-مدیریت برنامه ریزی AWT IMAGE
سلیم واحدی استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی AWT IMAGE
محسن برغمدی استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی AWT IMAGE
ماهرخ دهقانی استادیار رفتار حرکتی AWT IMAGE
فرناز سیفی استادیار فیزیولوژی ورزشی AWT IMAGE
رقیه افرونده استادیار فیزیولوژی ورزشی AWT IMAGE
امیر علی جعفرنژاد گرو استادیار بیو مکانیک ورزشی AWT IMAGE
آمنه پور رحیم قورقچی استادیار فیزیولوژی  ورزشی AWT IMAGE
رضا فرضی زاده استادیار فیزیولوژی  ورزشی AWT IMAGE
سجاد انوشیروانی استادیار فیزیولوژی  ورزشی AWT IMAGE
گروه علوم تربیتی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
عادل زاهد بابلان دانشیار علوم تربیتی AWT IMAGE
حسین قمری گیوی استاد علوم تربیتی AWT IMAGE
علی خالق خواه استادیار
علوم تربیتی
AWT IMAGE
مسعود مرادی دانشیار علوم تربیتی AWT IMAGE
علی رضایی شریف استادیار علوم تربیتی AWT IMAGE
مهدی معینی کیا دانشیار علوم تربیتی AWT IMAGE
علی شیخ الاسلامی استادیار علوم تربیتی AWT IMAGE
احمدرضا کیانی استادیار علوم تربیتی AWT IMAGE
عیسی ثمری استادیار علوم تربیتی AWT IMAGE
اسمائیل صدری استادیار علوم تربیتی AWT IMAGE
حسین تقوی استادیار علوم تربیتی AWT IMAGE
تقی اکبری استادیار علوم تربیتی AWT IMAGE