تست

گروه جغرافیای طبیعی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
بهروز سبحانی دانشیار اقلیم شناسی AWT IMAGE
برومند صلاحی دانشیار اقلیم شناسی AWT IMAGE
موسی عابدینی

دانشیار

ژئومورفولوژی AWT IMAGE
فریبا اسفندیاری درآباد دانشیار ژئومورفولوژی AWT IMAGE
عقیل مددی دانشیار ژئومورفولوژی AWT IMAGE
بتول زینالی استادیار اقلیم شناسی AWT IMAGE
گروه جغرافیا و برنامه ریزی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
عطا غفاری گیلانده دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری AWT IMAGE
حسین نظم فر دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری AWT IMAGE
محمد حسن یزدانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری AWT IMAGE
وکیل حیدری ساربان دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی AWT IMAGE
ارسطو یاری حصار استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی AWT IMAGE
علیرضا محمدی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری AWT IMAGE
بهرام ایمانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی AWT IMAGE
حسن خاوریان استادیار سنجش از دور و GIS AWT IMAGE
گروه ادیان و عرفان
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
علی غفاری استادیار ادیان و عرفان AWT IMAGE
بهمن زاهدی مربی ادیان و عرفان AWT IMAGE
مریم سلطانی کوهستانی استادیار فلسفه AWT IMAGE
اسمائیل سعادتی خمسه استادیار ادیان و عرفان AWT IMAGE
گروه هنر
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
سولماز امیرراشد مربی صنایع دستی AWT IMAGE
فاطمه برمکی مربی صنایع دستی AWT IMAGE
حسام حسن زاده مربی هنر AWT IMAGE
بهزاد محبی مربی هنر AWT IMAGE
آقای علیرضا حسینی مربی هنر AWT IMAGE
فریدون حسن خانی قوام مربی هنر AWT IMAGE
گروه مدیریت و اقتصاد
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
حبیب ابراهیم پور دانشیار مدیریت دولتی AWT IMAGE
محمد حسن زاده استادیار علوم اقتصادی AWT IMAGE
ابراهیم نوشادی استادیار حقوق AWT IMAGE
محمد باشکوه استادیار مدیریت بازرگانی AWT IMAGE
ولی نعمتی مربی مدیریت جهانگردی AWT IMAGE
ناصر سیف الهی استادیار مدیریت جهانگردی AWT IMAGE
هاتف حاضری استادیار علوم اقتصادی

AWT IMAGE
حسین رحیمی کلور استادیار مدیریت AWT IMAGE
باقر عسگرنژادنوری استادیار مدیریت بازرگانی AWT IMAGE
قاسم زارعی استادیار مدیریت بازرگانی AWT IMAGE
گروه باستان شناسی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
رضا رضالو استادیار باستان شناسی AWT IMAGE
کریم حاجی زاده استادیار باستان شناسی AWT IMAGE
حبیب شهبازی شیران استادیار باستان شناسی AWT IMAGE
جعفر آقازاده استادیار تاریخ AWT IMAGE
بهروز افخمی استادیار باستان شناسی AWT IMAGE
فرهاد پوریا نژاد استادیار تاریخ ایران دوره اسلامی AWT IMAGE
سجاد حسینی استادیار تاریخ - تاریخ محلی AWT IMAGE
رضا محمود اوغلی استادیار علوم سیاسی AWT IMAGE
اردشیر جوانمردزاده استادیار باستان شناسی AWT IMAGE
زهرا پور رشیدی استادیار حقوق بازرگانی AWT IMAGE
گروه ادبیات و زبان های خارجی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
رضا عبدی دانشیار آموزش زبان انگلبیسی AWT IMAGE
توحید صیامی استادیار آموزش زبان انگلبیسی AWT IMAGE
محمد رضی نژاد استادیار AWT IMAGE
افسانه سعید اختر استادیار آموزش زبان انگلیسی
ولی محمدی استادیار آموزش زبان انگلیسی AWT IMAGE
گروه زبان و ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
خدابخش اسدالهی دانشیار زبان وادبیات فارسی AWT IMAGE
شکراله پورالخاص دانشیار زبان وادبیات فارسی AWT IMAGE
رامین محرمی دانشیار زبان وادبیات فارسی AWT IMAGE
بیژن ظهیری دانشیار زبان وادبیات فارسی AWT IMAGE
عسگر صلاحی استادیار زبان وادبیات فارسی AWT IMAGE
ابراهیم رنجبر دانشیار زبان وادبیات فارسی AWT IMAGE
حسین نوین دانشیار زبان وادبیات فارسی AWT IMAGE
مسروره مختاری استادیار زبان وادبیات فارسی AWT IMAGE
گروه زبان و ادبیات عربی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
عادل آزاددل استادیار زبان وادبیات فارسی AWT IMAGE
جوادگرجامی استادیار زبان وادبیات فارسی AWT IMAGE
شهریار گیتی استادیار زبان و ادبیات عربی AWT IMAGE
احد پیشگر استادیار زبان و ادبیات عربی AWT IMAGE
مهرداد آقائی استادیار زبان و ادبیات عربی AWT IMAGE
حسین محسنی استادیار زبان و ادبیات عربی AWT IMAGE