اخبار اعزام همکاران دانشگاه محقق اردبیلی به مشهد مقدس

به همت پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی جمعی از همکاران دانشگاهی عازم مشهد مقدس شدند.

AWT IMAGE

به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، به همت پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی جمعی از همکاران دانشگاهی در قالب دو اتوبوس عازم مشهد مقدس شدند.


1395/12/28 | ساعت : 10:30