همایش ها

اخبار درختکاری در دانشگاه محقق اردبیلی

با حضور هیات رئیسه دانشگاه محقق اردبیلی، مراسم درختکاری در محوطه دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد.

AWT IMAGE

***************************************

AWT IMAGE

**********************************

AWT IMAGE

*********************************

AWT IMAGE


1395/12/23 | ساعت : 13:36